Home

Zaak C-298/05: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 6 december 2007 verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Münster (Duitsland) — Columbus Container Services BVBA & Co./Finanzamt Bielefeld-Innenstadt (Artikelen 43 EG en 56 EG — Inkomsten- en vermogensbelasting — Voorwaarden voor belastingheffing over winst van in andere lidstaat gelegen inrichting — Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting — Methoden van vrijstelling of verrekening van belasting)

Zaak C-298/05: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 6 december 2007 verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Münster (Duitsland) — Columbus Container Services BVBA & Co./Finanzamt Bielefeld-Innenstadt (Artikelen 43 EG en 56 EG — Inkomsten- en vermogensbelasting — Voorwaarden voor belastingheffing over winst van in andere lidstaat gelegen inrichting — Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting — Methoden van vrijstelling of verrekening van belasting)

26.1.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 22/3


Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 6 december 2007 verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Münster (Duitsland) — Columbus Container Services BVBA & Co./Finanzamt Bielefeld-Innenstadt

(Zaak C-298/05)(1)

(Artikelen 43 EG en 56 EG - Inkomsten- en vermogensbelasting - Voorwaarden voor belastingheffing over winst van in andere lidstaat gelegen inrichting - Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting - Methoden van vrijstelling of verrekening van belasting)

(2008/C 22/04)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Finanzgericht Münster

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Columbus Container Services BVBA & Co.

Verwerende partij: Finanzamt Bielefeld-Innenstadt

Voorwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing — Finanzgericht Münster — Uitlegging van de artikelen 43 EG, 56 EG, 57 EG en 58 EG — Vrijheid van vestiging en vrij verkeer van kapitaal — Inkomsten van een tussenvennootschap uit kapitaalinvesteringen in een buitenlandse inrichting van een in Duitsland onbeperkt belastingplichtige — Nationale wettelijke regeling op grond waarvan de over deze inkomsten geheven buitenlandse belasting wordt verrekend met de nationale belasting, anders dan is bepaald in het met België gesloten verdrag ter voorkoming van dubbele belasting, dat voorziet in de toepassing van de methode van belastingvrijstelling

Dictum

De artikelen 43 EG en 56 EG moeten aldus worden uitgelegd dat zij niet in de weg staan aan een belastingregeling van een lidstaat op grond waarvan de inkomsten van een nationale ingezetene uit kapitaalinvesteringen in een inrichting met zetel in een andere lidstaat, ofschoon met laatstbedoelde lidstaat een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting is gesloten, niet van de nationale inkomstenbelasting worden vrijgesteld, maar na verrekening van de in de andere lidstaat geheven belasting aan de nationale belasting worden onderworpen.