Home

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 6 december 2007.

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 6 december 2007.

Beroep wegens niet-nakoming - Niet-inachtneming van beschikking van Commissie inzake staatssteun - Verweermiddelen (Art. 10 EG en 88, lid 2, EG) (cf. punten 19-20, 25)

2. Steunmaatregelen van de staten - Terugvordering van onrechtmatige steun (Art. 88, lid 2, EG) (cf. punt 28)

Voorwerp

Niet-nakoming - Schending van de artikelen 2, 3 en 4 van beschikking 2004/800/EG van de Commissie van 30 maart 2004 waarbij onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt is verklaard de staatssteunregeling die Italië ten uitvoer heeft gelegd betreffende spoedmaatregelen inzake werkgelegenheid bij in financiële moeilijkheden verkerende bedrijven die onder een insolventieprocedure vallen en meer dan 1000 personeelsleden in dienst hebben (steun nr. CR 62/2003, ex NN 7/2003 - Italië) (PB L 352, blz. 10) - Verzuim om binnen de gestelde termijn de maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om de met de gemeenschappelijke markt onverenigbaar verklaarde steun terug te vorderen

Dictum

1) Door niet binnen de gestelde termijnen de maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om de steun die bij beschikking 2004/800/EG van de Commissie van 30 maart 2004 betreffende de staatssteunregeling die Italië ten uitvoer heeft gelegd betreffende spoedmaatregelen inzake werkgelegenheid, onrechtmatig en met de gemeenschappelijke markt onverenigbaar is verklaard, van de begunstigden terug te vorderen, is de Italiaanse Republiek de krachtens de artikelen 2 en 3 van deze beschikking op haar rustende verplichtingen niet nagekomen.

2) De Italiaanse Republiek wordt verwezen in de kosten.