Home

Zaak F-98/05: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 31 januari 2008 — Di Bucci/Commissie (Ambtenaren — Openbare dienst — Bevordering — Bevorderingsronde 2004 — Toekenning van gratificatiepunten — Toepassing van bepalingen van nieuwe Statuut in de tijd)

Zaak F-98/05: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 31 januari 2008 — Di Bucci/Commissie (Ambtenaren — Openbare dienst — Bevordering — Bevorderingsronde 2004 — Toekenning van gratificatiepunten — Toepassing van bepalingen van nieuwe Statuut in de tijd)

9.5.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 116/30


Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 31 januari 2008 — Di Bucci/Commissie

(Zaak F-98/05)(1)

(Ambtenaren - Openbare dienst - Bevordering - Bevorderingsronde 2004 - Toekenning van gratificatiepunten - Toepassing van bepalingen van nieuwe Statuut in de tijd)

(2008/C 116/56)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Vittorio Di Bucci (Brussel, België) (vertegenwoordigers: M. van der Woude en V. Landes, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: G. Berscheid en V. Joris, gemachtigden, bijgestaan door D. Slater, advocaat)

Voorwerp

Enerzijds, nietigverklaring van de besluiten houdende toekenning van gratificatiepunten aan verzoeker in het kader van de bevorderingsronde 2004 en, anderzijds, nietigverklaring van de lijst van verdienstelijke ambtenaren van de rang A*11 die in het kader van de bevorderingsronde 2004 tot de rang A*12 zijn bevorderd

Dictum

1)

Het besluit houdende vaststelling van het totale aantal punten van Di Bucci na de bevorderingsronde 2004 en het besluit om hem in het kader van die ronde niet te bevorderen, worden nietig verklaard.

2)

Het beroep wordt voor het overige verworpen.

3)

De Commissie van de Europese Gemeenschappen wordt verwezen in alle kosten.