Home

Zaak C-462/05: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 12 juni 2008 - Commissie van de Europese Gemeenschappen/Portugese Republiek (Niet-nakoming - Ontvankelijkheid - Gewijsde - Zesde btw-richtlijn - Artikelen 4, lid 5, eerste alinea, 12, lid 3, sub a, en 28, lid 2, sub e)

Zaak C-462/05: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 12 juni 2008 - Commissie van de Europese Gemeenschappen/Portugese Republiek (Niet-nakoming - Ontvankelijkheid - Gewijsde - Zesde btw-richtlijn - Artikelen 4, lid 5, eerste alinea, 12, lid 3, sub a, en 28, lid 2, sub e)

Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 12 juni 2008 - Commissie van de Europese Gemeenschappen/Portugese Republiek

(Zaak C-462/05) [1]

Partijen

Verzoekende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: R. Lyal en M. Afonso, gemachtigden)

Verwerende partij: Portugese Republiek (vertegenwoordigers: L. Fernandes, Â. Seiça Neves et R. Laires, gemachtigden)

Voorwerp

Niet-nakoming - Schending van de artikelen 12 en 28 van de Zesde richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag (PB L 145, blz. 1) - Handhaving van verlaagd btw-tarief van 5 % voor tolgelden voor het oversteken van de Taag te Lissabon via de weg

Dictum

1) Door voor de tolgelden voor het oversteken van de Taag te Lissabon via de weg een verlaagd tarief van de belasting over de toegevoegde waarde van 5 % te handhaven, is de Portugese Republiek de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten krachtens de artikelen 12 en 28 van de Zesde richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag, zoals gewijzigd bij richtlijn 2001/4/EG van de Raad van 19 januari 2001.

2) De Portugese Republiek wordt verwezen in de kosten.

[1] PB C 60 van 11.3.2006.

--------------------------------------------------