Home

Zaak T-168/05: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 30 september 2009 — Arkema/Commissie ( Mededinging — Mededingingsregelingen — Monochloorazijnzuurmarkt — Beschikking houdende vaststelling van inbreuk op artikel 81 EG — Marktverdeling en vaststelling van prijzen — Toerekenbaarheid van inbreukmakende gedraging — Beginsel van persoonlijk karakter van straffen en sancties — Motiveringsplicht — Geldboeten — Evenredigheid — Zwaarte en duur van inbreuk — Afschrikkende werking — Concrete werking op markt — Verzachtende omstandigheden — Meeloper — Verzwarende omstandigheden — Recidive )

Zaak T-168/05: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 30 september 2009 — Arkema/Commissie ( Mededinging — Mededingingsregelingen — Monochloorazijnzuurmarkt — Beschikking houdende vaststelling van inbreuk op artikel 81 EG — Marktverdeling en vaststelling van prijzen — Toerekenbaarheid van inbreukmakende gedraging — Beginsel van persoonlijk karakter van straffen en sancties — Motiveringsplicht — Geldboeten — Evenredigheid — Zwaarte en duur van inbreuk — Afschrikkende werking — Concrete werking op markt — Verzachtende omstandigheden — Meeloper — Verzwarende omstandigheden — Recidive )

21.11.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 282/35


Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 30 september 2009 — Arkema/Commissie

(Zaak T-168/05)(1)

(„Mededinging - Mededingingsregelingen - Monochloorazijnzuurmarkt - Beschikking houdende vaststelling van inbreuk op artikel 81 EG - Marktverdeling en vaststelling van prijzen - Toerekenbaarheid van inbreukmakende gedraging - Beginsel van persoonlijk karakter van straffen en sancties - Motiveringsplicht - Geldboeten - Evenredigheid - Zwaarte en duur van inbreuk - Afschrikkende werking - Concrete werking op markt - Verzachtende omstandigheden - Meeloper - Verzwarende omstandigheden - Recidive”)

2009/C 282/65

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Arkema SA (Parijs, Frankrijk) (vertegenwoordiger: M. Debroux, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: aanvankelijk A. Bouquet en F. Amato en vervolgens A. Bouquet en X. Lewis, gemachtigden)

Voorwerp

Primair een verzoek om nietigverklaring van artikel 1, sub d, artikel 2, sub c, en artikel 4, lid 9, van beschikking C (2004) 4876 def. van de Commissie van 19 januari 2005 betreffende een procedure krachtens artikel 81 [EG] en artikel 53 van de EER-Overeenkomst (zaak COMP/E-1/37.773 — MCAA) en subsidiair een verzoek om herziening van artikel 2, sub c en d, van die beschikking

Dictum

1.

Het beroep wordt verworpen.

2.

Arkema SA wordt verwezen in de kosten.