Home

Zaak T-212/06: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 29 oktober 2009 - Bowland Dairy Products/Commissie ( Beroep tot schadevergoeding - Verordening (EG) nr. 178/2002 - Systeem voor snelle waarschuwingen - Aanvullende kennisgeving - Bevoegdheid van nationale autoriteiten - Advies van Commissie zonder rechtsgevolg - Wijziging van voorwerp van geschil - Niet-ontvankelijkheid )

Zaak T-212/06: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 29 oktober 2009 - Bowland Dairy Products/Commissie ( Beroep tot schadevergoeding - Verordening (EG) nr. 178/2002 - Systeem voor snelle waarschuwingen - Aanvullende kennisgeving - Bevoegdheid van nationale autoriteiten - Advies van Commissie zonder rechtsgevolg - Wijziging van voorwerp van geschil - Niet-ontvankelijkheid )

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 29 oktober 2009 - Bowland Dairy Products/Commissie

(Zaak T-212/06) [1]

Partijen

Verzoekende partij: Bowland Dairy Products Ltd (Barrowford, Lancashire, Verenigd Koninkrijk) (vertegenwoordigers: J. Milligan, solicitor, D. Anderson, QC, en A. Robertson, barrister)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: P. Oliver, J.-P. Keppenne en L. Parpala, gemachtigden)

Voorwerp

In de eerste plaats een beroep tot nietigverklaring van de beweerde weigering van de Commissie om in het kader van het systeem voor snelle waarschuwingen van artikel 50 van verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31, blz. 1), de aanvullende kennisgeving te verspreiden dat de Food Standards Agency van het Verenigd Koninkrijk toestemming had gegeven voor de verhandeling van verzoeksters kwark, en in de tweede plaats een beroep tot vergoeding van de schade die verzoekster door die weigering zou hebben geleden

Dictum

1) Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.

2) Bowland Dairy Products Ltd wordt verwezen in de kosten, daaronder begrepen die welke op het kort geding zijn gevallen.

[1] PB C 237 van 30.9.2006.

--------------------------------------------------