Home

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 5 juni 2008.

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 5 juni 2008.

Sociale politiek

-

Bescherming van veiligheid en gezondheid van werknemers

-

Richtlijn 89/391 betreffende tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van verbetering van veiligheid en gezondheid van werknemers op werk (Richtlijn 89/391 van de Raad, art. 9, lid 1, sub c, 10, leden 1 en 3, sub b, 13, lid 2, sub a, c, e en f) (cf. punten 44-46, 48-54, 58)

Voorwerp

Niet-nakoming - Verzuim om binnen de gestelde termijn de bepalingen vast te stellen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de artikelen 2, 10, lid 1, en 12, leden 3 en 4, van richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk (PB L 183, blz. 1)

Dictum

1) Door niet binnen de gestelde termijn de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de artikelen 2, 10, lid 1, en 12, leden 3 en 4, van richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk, is de Franse Republiek de krachtens deze richtlijn op haar rustende verplichtingen niet nagekomen.

2) De Franse Republiek wordt verwezen in de kosten.