Home

Beschikking van de president van het Hof van 19 december 2006.

Beschikking van de president van het Hof van 19 december 2006.

Kort geding

-

Opschorting van tenuitvoerlegging

-

Voorlopige maatregelen

-

Voorwaarden voor toekenning

-

"Fumus boni juris"

-

Ernstige en onherstelbare schade

-

Afweging van alle betrokken belangen

-

Belang van goede rechtsbedeling (Art. 242 EG en 243 EG; Reglement voor de procesvoering van het Hof, art. 84, lid 2; richtlijn 79/409 van de Raad) (cf. punten 14-20)

Voorwerp

Niet-nakoming - Vaststelling en toepassing, door de Regione Liguria, van een wettelijke regeling inzake de goedkeuring van afwijkingen van de regeling ter bescherming van in het wild levende vogelsoorten, die niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 9 van richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (PB L 103, blz. 1)

Dictum

1) De Italiaanse Republiek schort de toepassing van wet nr. 36/2006 van de Regione Liguria van 31 oktober 2006 houdende uitvoering van de afwijking bepaald in artikel 9 van richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de vogelstand, voor het jachtseizoen 2006/2007 op tot de beschikking wordt gegeven waarbij de onderhavige kortgedingprocedure wordt beëindigd.

2) De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.