Home

Zaak C-162/06: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 15 november 2007 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Supremo - Spanje) - International Mail Spain SL/Administración del Estado, Correos (Richtlijn 97/67/EG - Gemeenschappelijke regels voor ontwikkeling van interne markt voor postdiensten - Liberalisering van postdiensten - Mogelijkheid om grensoverschrijdende post voor zover nodig voor de handhaving van de universele dienst aan leverancier van universele postdienst voor te behouden)

Zaak C-162/06: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 15 november 2007 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Supremo - Spanje) - International Mail Spain SL/Administración del Estado, Correos (Richtlijn 97/67/EG - Gemeenschappelijke regels voor ontwikkeling van interne markt voor postdiensten - Liberalisering van postdiensten - Mogelijkheid om grensoverschrijdende post voor zover nodig voor de handhaving van de universele dienst aan leverancier van universele postdienst voor te behouden)

20071115

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 15 november 2007 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Supremo - Spanje) - International Mail Spain SL/Administración del Estado, Correos

(Zaak C-162/06) [1]

Verwijzende rechter

Tribunal Supremo

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: International Mail Spain SL

Verwerende partij: Administración del Estado, Correos

Voorwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing - Tribunal Supremo - Uitlegging van artikel 7, lid 2, van richtlijn 97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 1997 betreffende gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap en de verbetering van de kwaliteit van de dienst, in de versie die gold vóór de bij richtlijn 2002/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 juni 2002 ingevoerde wijziging (PB L 15, blz. 14) - Aan de leveranciers van de universele dienst voorbehouden postdiensten - Grensoverschrijdend postverkeer - Beoordelingscriteria - Enkele inaanmerkingneming van de aantasting van het financiële evenwicht van de leverancier van de universele dienst

Dictum

Artikel 7, lid 2, van richtlijn 97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 1997 betreffende gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap en de verbetering van de kwaliteit van de dienst, moet aldus worden uitgelegd dat de lidstaten op grond hiervan de grensoverschrijdende post slechts aan de leverancier van de universele postdienst mogen voorbehouden voor zover zij aantonen:

- dat deze universele dienst zonder dit voorbehoud niet kan worden gewaarborgd, dan wel

- dat dit voorbehoud noodzakelijk is omdat deze dienst anders niet onder economisch aanvaardbare omstandigheden kan worden verricht.

[1] PB C 143 van 17.6.2006.

--------------------------------------------------