Home

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 10 januari 2008.

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 10 januari 2008.

Procedure - Inleidend verzoekschrift - Vormvereisten (Reglement voor de procesvoering van het Hof, art. 38, lid 1, c) (cf. punt 14)

2. Beroep wegens niet-nakoming - Bewijs van niet-nakoming - Bewijslast rustend op Commissie (Art. 226 EG) (cf. punten 24-25)

Voorwerp

Niet-nakoming - Verzuim om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 8, leden 1, 2, sub b, en 3, sub c, van richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronischecommunicatienetwerken en -diensten (PB L 108, blz. 33), alsmede uit artikel 8, leden 1 en 4, van richtlijn 2002/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de toegang tot en interconnectie van elektronischecommunicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten (Toegangsrichtlijn) (PB L 108, blz. 7)

Dictum

1) Het beroep wordt verworpen.

2) De Commissie van de Europese Gemeenschappen en de Republiek Finland dragen hun eigen kosten.