Home

Gevoegde zaken C-399/06 P en C-403/06 P: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 3 december 2009 - Faraj Hassan/Raad van de Europese Unie, Europese Commissie (C-399/06), Chafiq Ayadi/Raad van de Europese Unie (C-403/06) (Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) - Beperkende maatregelen tegen personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, Al-Qa'ida-netwerk en Taliban - Verordening (EG) nr. 881/2002 - Bevriezing van tegoeden en economische middelen van persoon ten gevolge van zijn opname in door orgaan van Verenigde Naties opgestelde lijst - Sanctiecomité - Daaropvolgende opname in bijlage I bij verordening (EG) nr. 881/2002 - Beroep tot nietigverklaring - Grondrechten - Recht op eerbiediging van eigendom, recht om te worden gehoord en recht op effectieve rechterlijke controle)

Gevoegde zaken C-399/06 P en C-403/06 P: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 3 december 2009 - Faraj Hassan/Raad van de Europese Unie, Europese Commissie (C-399/06), Chafiq Ayadi/Raad van de Europese Unie (C-403/06) (Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) - Beperkende maatregelen tegen personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, Al-Qa'ida-netwerk en Taliban - Verordening (EG) nr. 881/2002 - Bevriezing van tegoeden en economische middelen van persoon ten gevolge van zijn opname in door orgaan van Verenigde Naties opgestelde lijst - Sanctiecomité - Daaropvolgende opname in bijlage I bij verordening (EG) nr. 881/2002 - Beroep tot nietigverklaring - Grondrechten - Recht op eerbiediging van eigendom, recht om te worden gehoord en recht op effectieve rechterlijke controle)

Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 3 december 2009 - Faraj Hassan/Raad van de Europese Unie, Europese Commissie (C-399/06), Chafiq Ayadi/Raad van de Europese Unie (C-403/06)

(Gevoegde zaken C-399/06 P en C-403/06 P) [1]

Partijen

Rekwirant: Faraj Hassan (vertegenwoordigers: E. Grieves, barrister, H. Miller, solicitor, J. Jones, barrister, en M. Arani, solicitor) (C-399/06)

Andere partijen in de procedure: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: S. Marquardt, M. Bishop en E. Finnegan, gemachtigden), Europese Commissie (vertegenwoordigers: P. Hetsch en P. Aalto, gemachtigden)

Interveniënten aan de zijde van verzoekende partij: Franse Republiek, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

Rekwirant: Chafiq Ayadi (vertegenwoordigers: S. Cox, barrister, H. Miller, solicitor) (C-403/06)

Andere partijen in de procedure: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Bishop en E. Finnegan, gemachtigden), Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Europese Commissie (vertegenwoordigers: P. Hetsch en P. Aalto, gemachtigden)

Interveniënte aan de zijde van de Raad van de Europese Unie: Franse Republiek

Voorwerp

Hogere voorziening tegen de arresten van het Gerecht van eerste aanleg (Tweede kamer) van 12 juli 2006, Hassan/Raad en Commissie (T-49/04) en Ayadi/Raad (T-253/02), waarbij het Gerecht heeft verworpen de beroepen tot nietigverklaring van verordening (EG) nr. 2049/2003 van de Commissie van 20 november 2003 tot vijfentwintigste wijziging van verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad (PB L 303, blz. 20)

Dictum

1) De arresten van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 12 juli 2006, Hassan/Raad en Commissie (T-49/04) en Ayadi/Raad (T-253/02), worden vernietigd.

2) Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en verlenging van de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 46/2008 van de Commissie van 18 januari 2008, wordt nietig verklaard voor zover zij betrekking heeft op Hassan.

3) Verordening nr. 881/2002, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1210/2006 van de Commissie van 9 augustus 2006, wordt nietig verklaard voor zover zij betrekking heeft op Ayadi.

4) De Raad van de Europese Unie zal naast zijn eigen kosten de kosten dragen die Hassan en Ayadi zowel in eerste aanleg als in het kader van de onderhavige hogere voorzieningen hebben gedragen.

5) Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland zal zijn eigen kosten in verband met de procedure in eerste aanleg in de zaak Ayadi en de onderhavige hogere voorzieningen dragen.

6) De Franse Republiek zal haar eigen kosten dragen.

7) De Europese Commissie zal haar eigen kosten in verband met de procedure in eerste aanleg en de hogere voorziening in de zaak Hassan dragen. Daarnaast zal zij in de zaak Ayadi haar eigen kosten in verband met haar interventie in de procedure voor het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen en het Hof van Justitie van de Europese Unie dragen.

[1] PB C 294 van 2.12.2006.

--------------------------------------------------