Home

Zaak C-508/06: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 29 november 2007 - Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek Malta (Niet-nakoming - Richtlijn 96/59/EG - Artikel 11 - Beheer van afvalstoffen - Verwijdering van polychloorbifenylen en polychloorterfenylen - Verzuim om vereiste plannen en schema's mee te delen)

Zaak C-508/06: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 29 november 2007 - Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek Malta (Niet-nakoming - Richtlijn 96/59/EG - Artikel 11 - Beheer van afvalstoffen - Verwijdering van polychloorbifenylen en polychloorterfenylen - Verzuim om vereiste plannen en schema's mee te delen)

Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 29 november 2007 - Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek Malta

(Zaak C-508/06) [1]

Partijen

Verzoekende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: M. Konstantinidis en D. Lawunmi, gemachtigden)

Verwerende partij: Republiek Malta (vertegenwoordigers: S. Camilleri en L. Farrugia, gemachtigden)

Voorwerp

Niet-nakoming - Artikel 11 van richtlijn 96/59/EG van de Raad van 16 september 1996 betreffende de verwijdering van polychloorbifenylen en polychloorterfenylen (PCB's/PCT's) (PB L 243, blz. 31) - Verzuim om binnen de gestelde termijn de in de richtlijn bedoelde plannen, schema's en samenvattingen van inventarissen op te stellen en aan de Commissie mee te delen

Dictum

1) Door niet de in artikel 11 van richtlijn 96/59/EG van de Raad van 16 september 1996 betreffende de verwijdering van polychloorbifenylen en polychloorterfenylen (PCB's/PCT's) vereiste plannen en schema's mee te delen, is de Republiek Malta de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten krachtens het genoemde artikel 11 juncto artikel 54 van de Akte betreffende de voorwaarden voor toetreding tot de Europese Unie van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond.

2) De Republiek Malta wordt verwezen in de kosten.

[1] PB C 56 van 10.3.2007.

--------------------------------------------------