Home

Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 20 maart 2007.

Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 20 maart 2007.

Hogere voorziening

-

Middelen

-

Loutere herhaling van voor Gerecht aangevoerde middelen en argumenten

-

Ontbreken van aanwijzing van gestelde onjuiste rechtsopvatting

-

Niet-ontvankelijkheid (Art. 225 EG; Statuut van het Hof van Justitie, art. 58, eerste alinea; Reglement voor de procesvoering van het Hof, art. 112, lid 1, eerste alinea, sub c) (cf. punten 10-15)

Voorwerp

Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Derde kamer) van 17 mei 2006, Kallianos/Commissie (T 93/04), waarbij het Gerecht heeft verworpen het beroep strekkende tot nietigverklaring van het besluit van de Commissie betreffende bepaalde inhoudingen op de bezoldiging van rekwirant ten vervolge op door een Belgische rechterlijke instantie gelaste voorlopige maatregelen, alsmede tot uitbetaling van die bedragen en tot betaling van schadevergoeding - Bevoegdheid van de Europese instellingen in het kader van nationale echtscheidingsprocedures - Wijze van mededeling en tegenwerpbaarheid aan die instellingen van echtscheidingsvonnis

Dictum

1) De hogere voorziening wordt afgewezen.

2) Kallianos wordt verwezen in de kosten.