Home

Beschikking van de president van het Hof van 3 april 2007.

Beschikking van de president van het Hof van 3 april 2007.

Kort geding - Opschorting van tenuitvoerlegging - Voorlopige maatregelen - Voorwaarden voor toekenning - "Fumus boni juris" - Spoedeisendheid - Ernstige en onherstelbare schade - Cumulatief - Afweging van betrokken belangen (Art. 242 EG en 243 EG; Reglement voor de procesvoering van het Hof, art. 83, lid 2; Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, art. 109) (cf. punt 23)

2. Hogere voorziening - Middelen - Onjuiste beoordeling van feiten - Niet-ontvankelijkheid - Toetsing door Hof van beoordeling van bewijs - Uitgesloten, behoudens geval van onjuiste opvatting (Art. 225 EG; Statuut van het Hof van Justitie, art. 58) (cf. punten 31-32)

Voorwerp

Hogere voorziening tegen de beschikking van de president van het Gerecht van eerste aanleg van 13 oktober 2006, Vischim / Commissie (T-420/05 R II) houdende afwijzing van een tweede verzoek om opschorting van tenuitvoerlegging in het kader van een beroep strekkende tot gedeeltelijke nietigverklaring van richtlijn 2005/53/EG van de Commissie van 16 september 2005 tot wijziging van richtlijn 91/414/EEG van de Raad teneinde chloorthalonil, chloortoluron, cypermethrin, daminozide en thiofanaat-methyl op te nemen als werkzame stof (PB L 241, blz. 51) - Nieuwe feiten die de voor de afwijzing van het eerste verzoek beslissende overwegingen niet op losse schroeven kunnen zetten

Dictum

1) De hogere voorziening wordt afgewezen.

2) Vischim Srl wordt verwezen in de kosten.