Home

Zaak T-54/06: Arrest van het Gerecht van 16 november 2011 — Kendrion/Commissie ( „Mededinging — Mededingingsregelingen — Sector van industriële kunststof zakken — Beschikking waarbij inbreuk op artikel 81 EG wordt vastgesteld — Economische entiteit — Hoofdelijke aansprakelijkheid — Evenredigheid — Gelijke behandeling — Geldboeten — Maximum van 10 % van omzet — Vermogen om daadwerkelijk te betalen” )

Zaak T-54/06: Arrest van het Gerecht van 16 november 2011 — Kendrion/Commissie ( „Mededinging — Mededingingsregelingen — Sector van industriële kunststof zakken — Beschikking waarbij inbreuk op artikel 81 EG wordt vastgesteld — Economische entiteit — Hoofdelijke aansprakelijkheid — Evenredigheid — Gelijke behandeling — Geldboeten — Maximum van 10 % van omzet — Vermogen om daadwerkelijk te betalen” )

7.1.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 6/9


Arrest van het Gerecht van 16 november 2011 — Kendrion/Commissie

(Zaak T-54/06)(1)

(Mededinging - Mededingingsregelingen - Sector van industriële kunststof zakken - Beschikking waarbij inbreuk op artikel 81 EG wordt vastgesteld - Economische entiteit - Hoofdelijke aansprakelijkheid - Evenredigheid - Gelijke behandeling - Geldboeten - Maximum van 10 % van omzet - Vermogen om daadwerkelijk te betalen)

2012/C 6/11

Procestaal: Nederlands

Partijen

Verzoekende partij: Kendrion NV (Zeist, Nederland) (vertegenwoordigers: aanvankelijk P. Glazener en C. Meijer, vervolgens P. Glazener en L. Haasbeek, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: F. Castillo de la Torre, A. Nijenhuis en S. Noë, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek tot nietigverklaring van beschikking C(2005) 4634 van de Commissie van 30 november 2005 inzake een procedure op grond van artikel 81 [EG] (Zaak COMP/F/38.354 — Industriële zakken), voor zover zij tot verzoekster is gericht, betreffende een mededingingsregeling op de markt van industriële kunststof zakken, alsook een verzoek tot nietigverklaring of, subsidiair, verlaging van de aan verzoekster opgelegde geldboete

Dictum

1.

Het beroep wordt verworpen.

2.

Kendrion NV wordt verwezen in de kosten.