Home

Zaak T-56/06 RENV II: Arrest van het Gerecht van 22 april 2016 — Frankrijk/Commissie („Staatssteun — Richtlijn 92/81/EEG — Accijns op minerale oliën — Minerale oliën die als brandstof worden gebruikt bij de productie van aluminiumoxide — Accijnsvrijstelling — Gewettigd vertrouwen — Rechtszekerheid — Redelijke termijn”)

Zaak T-56/06 RENV II: Arrest van het Gerecht van 22 april 2016 — Frankrijk/Commissie („Staatssteun — Richtlijn 92/81/EEG — Accijns op minerale oliën — Minerale oliën die als brandstof worden gebruikt bij de productie van aluminiumoxide — Accijnsvrijstelling — Gewettigd vertrouwen — Rechtszekerheid — Redelijke termijn”)

6.6.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 200/18


Arrest van het Gerecht van 22 april 2016 — Frankrijk/Commissie

(Zaak T-56/06 RENV II)(1)

((„Staatssteun - Richtlijn 92/81/EEG - Accijns op minerale oliën - Minerale oliën die als brandstof worden gebruikt bij de productie van aluminiumoxide - Accijnsvrijstelling - Gewettigd vertrouwen - Rechtszekerheid - Redelijke termijn”))

(2016/C 200/25)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Franse Republiek (vertegenwoordigers: G. de Bergues, D. Colas en R. Coesme, gemachtigden)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: V. Di Bucci, N. Khan, G. Conte, D. Grespan en K. Walkerová, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek tot nietigverklaring van artikel 5 van beschikking 2006/323/EG van de Commissie van 7 december 2005 betreffende de door, onderscheidenlijk, Frankrijk, Ierland en Italië ten uitvoer gelegde accijnsvrijstelling voor bij de productie van aluminiumoxide in de Gardanne, in de regio Shannon en op Sardinië als brandstof gebruikte minerale oliën (PB 2006, L 119, blz. 12), voor zover de Franse Republiek daarbij wordt gelast de met de gemeenschappelijke markt onverenigbare staatssteun die deze tussen 3 februari 2002 en 31 december 2003 op grond van de accijnsvrijstelling voor minerale oliën die als brandstof worden gebruikt bij de productie van aluminiumoxide in de regio Gardanne (Frankrijk), terug te vorderen

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

De Franse Republiek wordt verwezen in haar eigen kosten en in drie vierde van de kosten van de Europese Commissie in de zaken T-56/06, T-56/06 RENV I en T-56/06 RENV II alsmede in drie twintigste van de kosten van de Commissie in de zaken C-89/08 P en C-272/12 P.

3)

De Commissie wordt verwezen in een vierde van haar eigen kosten in de zaken T-56/06, T-56/06 RENV I en T-56/06 RENV II alsmede in een vijfde van haar eigen kosten in de zaken C-89/08 P en C-272/12 P.