Home

Zaak T-312/06: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 17 juni 2008 — FMC Chemical/EAVV ( Beroep tot nietigverklaring — Beroep tot schadevergoeding — Richtlijn 91/414/EEG — Gewasbeschermingsmiddelen — Advies van Europese Autoriteit voor voedselveiligheid — Handeling waartegen geen beroep kan worden ingesteld — Voorbereidende handeling — Niet-ontvankelijkheid )

Zaak T-312/06: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 17 juni 2008 — FMC Chemical/EAVV ( Beroep tot nietigverklaring — Beroep tot schadevergoeding — Richtlijn 91/414/EEG — Gewasbeschermingsmiddelen — Advies van Europese Autoriteit voor voedselveiligheid — Handeling waartegen geen beroep kan worden ingesteld — Voorbereidende handeling — Niet-ontvankelijkheid )

15.8.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 209/53


Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 17 juni 2008 — FMC Chemical/EAVV

(Zaak T-312/06)(1)

(„Beroep tot nietigverklaring - Beroep tot schadevergoeding - Richtlijn 91/414/EEG - Gewasbeschermingsmiddelen - Advies van Europese Autoriteit voor voedselveiligheid - Handeling waartegen geen beroep kan worden ingesteld - Voorbereidende handeling - Niet-ontvankelijkheid’)

(2008/C 209/95)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: FMC Chemical SPRL (Brussel, België) (vertegenwoordigers: C. Mereu en K. Van Maldegem, advocaten)

Verwerende partij: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EAVV) (vertegenwoordigers: aanvankelijk A. Cuvillier en D. Detken, vervolgens A. Cuvillier en S. Gabbi, gemachtigden)

Interveniënte aan de zijde van verzoekende partij: European Crop Protection Association (ECPA) (Brussel, België) (vertegenwoordigers: D. Waelbroeck en N. Rampal, advocaten)

Interveniënt aan de zijde van verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordiger: B. Doherty, gemachtigde)

Voorwerp

Enerzijds een vordering tot nietigverklaring van het advies van de EAVV van 28 juli 2006 betreffende de beoordeling van de werkzame stof carbosulfan op basis van richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (PB L 230, blz. 1), en anderzijds een vordering tot vergoeding van de geleden schade.

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

FMC Chemical SPRL, de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EAVV), de European Crop Protection Association (ECPA) en de Commissie zullen elk hun eigen kosten dragen.