Home

Zaak T-251/06: Beroep ingesteld op 15 juli 2008 — Meyer-Falk/Commissie

Zaak T-251/06: Beroep ingesteld op 15 juli 2008 — Meyer-Falk/Commissie

13.9.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 236/14


Beroep ingesteld op 15 juli 2008 — Meyer-Falk/Commissie

(Zaak T-251/06)

(2008/C 236/23)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Thomas Meyer-Falk (Bruchsal, Duitsland) (vertegenwoordiger: S. Crosby, Solicitor)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

de bestreden beschikking nietig verklaren;

de Commissie verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoeker komt op tegen de beschikking van de Commissie van 6 november 2006 waarbij hem de toegang is geweigerd tot twee documenten over de bestrijding van de georganiseerde misdaad en over de justitiële hervorming in Bulgarije. Voorafgaand aan de instelling van zijn beroep heeft verzoeker een verzoek om rechtsbijstand ingediend, dat door het Gerecht van eerste aanleg bij beschikking van 21 januari 2008 is ingewilligd.

Ter ondersteuning van zijn beroep betoogt verzoeker in de eerste plaats in wezen dat verweerster het beginsel van behoorlijk bestuur heeft geschonden, aangezien zijn verzoek om toegang tot documenten is afgewezen, hoewel de documenten voor het publiek, met uitzondering van verzoeker, toegankelijk zijn.

In de tweede plaats voert verzoeker aan dat de toepassing van artikel 4, lid 1, sub a en b, alsmede van artikel 4, lid 3, van verordening (EG) nr. 1049/2001(1) berust op een kennelijk misbruik van bevoegdheid.