Home

Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Zesde kamer) van 26 november 2008.

Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Zesde kamer) van 26 november 2008.

Beroep tot nietigverklaring - Handelingen waartegen beroep kan worden ingesteld - Begrip - Handelingen die bindende rechtsgevolgen sorteren (Art. 230 EG; richtlijn 91/414 van de Raad, bijlage I; besluit 1999/468 van de Raad, art. 5, lid 6, tweede alinea) (cf. punten 31, 44-45)

2. Beroep wegens nalaten - Ingebrekestelling van instelling - Geen (Art. 232, tweede alinea, EG) (cf. punten 49-50)

Voorwerp

Beroep tot nietigverklaring van de beschikking van de Commissie om geen voorstel te doen voor opneming van de werkzame stof azinphos-methyl in bijlage I bij richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (PB L 230, blz. 1), welke beschikking besloten zou liggen in een brief van 12 oktober 2006, of, subsidiair, tot vaststelling van een verzuim van de Commissie doordat zij op onwettige wijze heeft nagelaten een dergelijk voorstel in te dienen

Dictum

1) Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.

2) Makhteshim-Agan Holding BV, Makhteshim-Agan Italia Srl en Magan Italia Srl worden verwezen in hun eigen kosten en in die van de Commissie.

3) European Crop Protection Association zal haar eigen kosten dragen.