Home

Zaak F-126/06: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 8 juli 2010 - Magazzu/Commissie (Openbare dienst - Ambtenaren - Aanstelling - Tijdelijke functionarissen die als ambtenaar worden aangesteld - Kandidaten die op een reservelijst van een vergelijkend onderzoek zijn geplaatst dat vóór de inwerkingtreding van het nieuwe Statuut is bekendgemaakt - Indeling in rang krachtens nieuwe minder gunstige regels - Verworven rechten - Non-discriminatiebeginsel - Artikelen 2, 5 en 12 van bijlage XIII bij het Statuut)

Zaak F-126/06: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 8 juli 2010 - Magazzu/Commissie (Openbare dienst - Ambtenaren - Aanstelling - Tijdelijke functionarissen die als ambtenaar worden aangesteld - Kandidaten die op een reservelijst van een vergelijkend onderzoek zijn geplaatst dat vóór de inwerkingtreding van het nieuwe Statuut is bekendgemaakt - Indeling in rang krachtens nieuwe minder gunstige regels - Verworven rechten - Non-discriminatiebeginsel - Artikelen 2, 5 en 12 van bijlage XIII bij het Statuut)

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 8 juli 2010 - Magazzu/Commissie

(Zaak F-126/06) [1]

Partijen

Verzoekende partij: Salvatore Magazzu (Brussel, België) (vertegenwoordigers: aanvankelijk T. Bontinck en J. Feld, advocaten, vervolgens T. Bontinck en S. Woog, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en G. Berscheid, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van het TABG van 13 december 2005 waarbij verzoeker, tijdelijk functionaris in de rang A*11 en geslaagd voor algemeen vergelijkend onderzoek COM/A/18/04, is aangesteld als ambtenaar en krachtens de bepalingen van bijlage XIII bij het Statuut is ingedeeld in de rang A*6, salaristrap 2

Dictum

1. Het beroep wordt verworpen.

2. Elke partij zal haar eigen kosten dragen.

[1] PB C 310 16.12.2006, blz. 32.

--------------------------------------------------