Home

Gevoegde zaken T-405/07 en T-406/07: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 20 mei 2009 - CFCMCEE/BHIM (P@YWEB CARD en PAYWEB CARD) ( Gemeenschapsmerk - Aanvragen voor gemeenschapswoordmerken P@YWEB/email CARD en PAYWEB CARD - Absolute weigeringsgrond - Gedeeltelijk ontbreken van onderscheidend vermogen - Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 )

Gevoegde zaken T-405/07 en T-406/07: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 20 mei 2009 - CFCMCEE/BHIM (P@YWEB CARD en PAYWEB CARD) ( Gemeenschapsmerk - Aanvragen voor gemeenschapswoordmerken P@YWEB/email CARD en PAYWEB CARD - Absolute weigeringsgrond - Gedeeltelijk ontbreken van onderscheidend vermogen - Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 )

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 20 mei 2009 - CFCMCEE/BHIM (P@YWEB CARD en PAYWEB CARD)

(Gevoegde zaken T-405/07 en T-406/07) [1]

Partijen

Verzoekende partij: Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE) (Straatsburg, Frankrijk) (vertegenwoordigers: P. Greffe, J. Schouman en L. Paudrat, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: A. Folliard-Monguiral, gemachtigde)

Voorwerp

Beroepen tegen respectievelijk de beslissingen van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 10 juli 2007 (zaak R 119/2007-1) en van 12 september 2007 (zaak R 120/2007-1) inzake aanvragen tot inschrijving van de woordtekens P@YWEB CARD en PAYWEB CARD als gemeenschapsmerken

Dictum

1) De beslissingen van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 10 juli 2007 (zaak R 119/2007-1) en van 12 september 2007 (zaak R 120/2007-1) worden vernietigd voor zover daarbij de inschrijving van de woordtekens P@YWEB CARD en PAYWEB CARD als gemeenschapsmerk wordt geweigerd voor fotografische, cinematografische, sein- en controle (inspectie)toestellen en -instrumenten, apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; schijfvormige geluidsdragers, elektronische agenda's, verkoopautomaten, videobanden, automaten voor afgifte van kaartjes, tickets, rekeningoverzichten, rekeningafschriften, camera's (filmapparaten), videocamera's, videocassettes, cd-roms, streepjescodelezers, compactdiscs (audio-video), optische compactdiscs, valsgeld-detectors, floppy-disks, magnetische gegevensdragers, optische gegevensdragers, videoschermen, gegevensverwerkende apparatuur, intercommunicatie-apparatuur, interfaces voor computers, lezers (informatica), software (geregistreerd), monitors (computerprogramma's), computers, computerrandapparatuur, geregistreerde computerprogramma's, opgenomen computerbesturingsprogramma's, radiotelefonische toestellen, ontvangers (geluid en beeld), telefoontoestellen, televisietoestellen, tijdopnametoestellen, seininstallaties (telecommunicatie), processors (centrale verwerkingseenheden) van klasse 9 alsmede nieuwsdiensten, in het bijzonder in de banksector, communicatie via radio, communicatie via telefoon, verzending van ijlboodschappen, overbrenging van ijlboodschappen, uitzending van televisieprogramma's, uitzending van radioprogramma's, televisie-uitzendingen, verhuur van telecommunicatieapparaten, verhuur van apparaten voor het verzenden van berichten, verhuur van telefoontoestellen, mobilofoondiensten, telefoondiensten van klasse 38 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.

2) Het beroep wordt verworpen voor het overige.

3) Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre-Est Europe (CFCMCEE) en het BHIM zullen hun eigen kosten dragen.

[1] PB C 8 van 12.1.2008.

--------------------------------------------------