Home

Zaak T-198/07: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 23 september 2008 - Cementownia Warta /Commissie ( Beroep tot nietigverklaring - Richtlijn 2003/87/EG - Regeling voor handel in broeikasgasemissierechten - Nationaal plan voor toewijzing van emissierechten voor periode van 2008 tot en met 2012 voor Polen - Beschikking van Commissie om geen bezwaar te maken mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan - Bevoegdheid van lidstaten bij individuele verdeling van emissierechten - Niet rechtstreeks geraakt - Niet-ontvankelijkheid )

Zaak T-198/07: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 23 september 2008 - Cementownia Warta /Commissie ( Beroep tot nietigverklaring - Richtlijn 2003/87/EG - Regeling voor handel in broeikasgasemissierechten - Nationaal plan voor toewijzing van emissierechten voor periode van 2008 tot en met 2012 voor Polen - Beschikking van Commissie om geen bezwaar te maken mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan - Bevoegdheid van lidstaten bij individuele verdeling van emissierechten - Niet rechtstreeks geraakt - Niet-ontvankelijkheid )

Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 23 september 2008 - Cementownia "Warta"/Commissie

(Zaak T-198/07) [1]

Partijen

Verzoekende partij: Cementownia "Warta" SA (Trebaczewo, Polen) (vertegenwoordigers: P. K. Rosiak en F. Puel, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: U. Wölker en K. Herrmann, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek tot nietigverklaring van beschikking C(2007) 1295 def. van de Commissie van 26 maart 2007 betreffende het nationale plan voor de toewijzing van broeikasgasemissierechten dat de Republiek Polen voor de periode van 2008 tot en met 2012 heeft aangemeld overeenkomstig richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van richtlijn 96/61/EG van de Raad (PB L 275, blz. 32)

Dictum

1) Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.

2) Cementownia "Warta" SA zal haar eigen kosten alsmede die van de Commissie dragen.

[1] PB C 170 van 21.7.2007.

--------------------------------------------------