Home

Beschikking van de president van het Gerecht van eerste aanleg van 11 december 2007.

Beschikking van de president van het Gerecht van eerste aanleg van 11 december 2007.

Kort geding - Voorwaarden voor ontvankelijkheid - Ontvankelijkheid prima facie van beroep in hoofdzaak (Art. 230 EG, 242 EG en 243 EG; Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, art. 104, lid 1; richtlijn 91/414 van de Raad; beschikking 2007/415 van de Commissie) (cf. punten 46-47, 49, 60-61, 65)

2. Kort geding - Voorwaarden voor ontvankelijkheid - Verzoekschrift - Vormvereisten (Art. 242 EG; Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, art. 104, leden 2 en 3) (cf. punten 66-67)

3. Kort geding - Opschorting van tenuitvoerlegging - Voorwaarden voor toekenning - Spoedeisendheid - Ernstige en onherstelbare schade (Art. 242 EG; Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, art. 104, lid 2) (cf. punten 98-101, 103, 114)

Voorwerp

Verzoek tot opschorting van de tenuitvoerlegging van beschikking 2007/415/EG van de Commissie van 13 juni 2007 betreffende de niet-opneming van carbosulfan in bijlage I bij richtlijn 91/414/EEG van de Raad en de intrekking van de toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die deze stof bevatten (PB L 156, blz. 28), tot de uitspraak van het arrest in de hoofdzaak

Dictum

1) Het verzoek in kort geding wordt afgewezen.

2) De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.