Home

Zaak C-230/07: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 9 oktober 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk der Nederlanden (Niet-nakoming — Richtlijn 2002/22/EG — Elektronische communicatie — Uniform Europees alarmnummer — Locatie van oproeper — Niet-uitvoering binnen gestelde termijn)

Zaak C-230/07: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 9 oktober 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk der Nederlanden (Niet-nakoming — Richtlijn 2002/22/EG — Elektronische communicatie — Uniform Europees alarmnummer — Locatie van oproeper — Niet-uitvoering binnen gestelde termijn)

21.3.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 69/5


Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 9 oktober 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk der Nederlanden

(Zaak C-230/07)(1)

(Niet-nakoming - Richtlijn 2002/22/EG - Elektronische communicatie - Uniform Europees alarmnummer - Locatie van oproeper - Niet-uitvoering binnen gestelde termijn)

(2009/C 69/07)

Procestaal: Nederlands

Partijen

Verzoekende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: W. Wils en M. Shotter, gemachtigden)

Verwerende partij: Koninkrijk der Nederlanden (vertegenwoordiger: C. M. Wissels, gemachtigde)

Interveniënte aan de zijde van verwerende partij: Republiek Litouwen (vertegenwoordiger: D. Kriaučiūnas, gemachtigde)

Voorwerp

Niet-nakoming — Verzuim om binnen de gestelde termijn de bepalingen vast te stellen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan artikel 26, lid 3, van richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Universeledienstrichtlijn) (PB L 108, blz. 51)

Dictum

1)

Door niet voor oproepen naar het uniforme Europese alarmnummer „112” informatie over de locatie van de oproeper ter beschikking te stellen van de instanties die noodsituaties behandelen, voor zover dat technisch haalbaar is, is het Koninkrijk der Nederlanden de verplichtingen niet nagekomen die op hem rusten krachtens artikel 26, lid 3, van richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Universeledienstrichtlijn).

2)

Het Koninkrijk der Nederlanden wordt verwezen in de kosten.

3)

De Republiek Litouwen draagt haar eigen kosten.