Home

Zaak C-283/07: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 22 december 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek (Niet-nakoming — Richtlijn 75/442/EEG — Artikel 1 — Begrip afvalstof — Schroot bestemd om in ijzer- en staalnijverheid te worden gebruikt — Brandstof die wordt gewonnen uit afval van hoge kwaliteit — Onjuiste uitvoering)

Zaak C-283/07: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 22 december 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek (Niet-nakoming — Richtlijn 75/442/EEG — Artikel 1 — Begrip afvalstof — Schroot bestemd om in ijzer- en staalnijverheid te worden gebruikt — Brandstof die wordt gewonnen uit afval van hoge kwaliteit — Onjuiste uitvoering)

21.2.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 44/12


Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 22 december 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek

(Zaak C-283/07)(1)

(Niet-nakoming - Richtlijn 75/442/EEG - Artikel 1 - Begrip „afvalstof’ - Schroot bestemd om in ijzer- en staalnijverheid te worden gebruikt - Brandstof die wordt gewonnen uit afval van hoge kwaliteit - Onjuiste uitvoering)

(2009/C 44/20)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: C. Zadra en J.-B. Laignelot, gemachtigden)

Verwerende partij: Italiaanse Republiek (vertegenwoordigers: I. Braguglia, gemachtigde, en G. Fiengo, avvocato dello Stato)

Voorwerp

Niet-nakoming — Schending van artikel 1, sub a, van richtlijn 75/442/EEG van de Raad van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen (PB L 194, blz. 39), zoals gewijzigd bij richtlijn 91/156/EEG van de Raad van 18 maart 1991 (PB L 78, blz. 32) — Brandstof uit afval (RDF) en schroot bestemd om in staal- en metaalnijverheid te worden gebruikt — Uitgesloten van werkingssfeer van nationale omzettingswet

Dictum

1)

Door bepalingen zoals:

artikel 1, leden 25 tot en met 27 en 29, sub a, van wet nr. 308 van 15 december 2004 houdende delegatie aan de regering van de bevoegdheid tot reorganisatie, coördinatie en aanvulling van de milieuwetgeving en rechtstreeks toepasselijke maatregelen, en

artikel 1, lid 29, sub b, van wet nr. 308 van 15 december 2004, alsook de artikelen 183, lid 1, sub s, en 229, lid 2, van wetsbesluit nr. 152 van 3 april 2006 houdende normen op milieugebied,

vast te stellen en te handhaven, waarbij respectievelijk bepaald schroot dat bestemd is om te worden gebruikt in de staal- en metaalnijverheid, en brandstof die wordt gewonnen uit afval van hoge kwaliteit [high quality refuse derived fuel (RDF-Q)], a priori worden uitgesloten van de werkingssfeer van de Italiaanse afvalwetgeving die is vastgesteld ter omzetting van richtlijn 75/442/EEG van de Raad van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen, zoals gewijzigd bij richtlijn 91/156/EEG van de Raad van 18 maart 1991, is de Italiaanse Republiek de krachtens artikel 1, sub a, van deze richtlijn op haar rustende verplichtingen niet nagekomen.

2)

De Italiaanse Republiek wordt verwezen in de kosten.