Home

Zaak C-291/07: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 6 november 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Regeringsrätten — Zweden) — Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet/Skatteverket (Btw — Plaats van belastbare handelingen — Fiscaal aanknopingspunt — Dienstverrichter die in andere lidstaat is gevestigd dan afnemer — Hoedanigheid van belastingplichtige — Diensten verricht voor nationale stichting die zowel economische als niet-economische activiteiten verricht)

Zaak C-291/07: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 6 november 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Regeringsrätten — Zweden) — Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet/Skatteverket (Btw — Plaats van belastbare handelingen — Fiscaal aanknopingspunt — Dienstverrichter die in andere lidstaat is gevestigd dan afnemer — Hoedanigheid van belastingplichtige — Diensten verricht voor nationale stichting die zowel economische als niet-economische activiteiten verricht)

20.12.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 327/4


Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 6 november 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Regeringsrätten — Zweden) — Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet/Skatteverket

(Zaak C-291/07)(1)

(Btw - Plaats van belastbare handelingen - Fiscaal aanknopingspunt - Dienstverrichter die in andere lidstaat is gevestigd dan afnemer - Hoedanigheid van belastingplichtige - Diensten verricht voor nationale stichting die zowel economische als niet-economische activiteiten verricht)

(2008/C 327/06)

Procestaal: Zweeds

Verwijzende rechter

Regeringsrätten

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet

Verwerende partij: Skatteverket

Voorwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing — Regeringsrätten — Uitlegging van de artikelen 9, lid 2, sub e, en 21, lid 1, sub b, van de Zesde richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting — Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag (PB L 145, blz. 1), en van de artikelen 56, lid 1, sub c, en 196 van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PB L 347, blz. 1) — Nationale stichting die zowel economische als andere werkzaamheden verricht en voor de werkzaamheden die niet onder de richtlijn vallen, gebruik maakt van adviesdiensten van een in een andere lidstaat gevestigde dienstverrichter

Dictum

Artikel 9, lid 2, sub e, van de Zesde richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting — Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag, zoals gewijzigd bij richtlijn 1999/59/EG van de Raad van 17 juni 1999, en artikel 56, lid 1, sub c, van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, moeten aldus worden uitgelegd dat een persoon die adviesdiensten afneemt van een in een andere lidstaat gevestigde belastingplichtige en die zowel economische activiteiten verricht als activiteiten die buiten de werkingssfeer van deze richtlijnen vallen, moet worden geacht de hoedanigheid van belastingplichtige te hebben, ook indien deze diensten alleen worden afgenomen ten behoeve van laatstgenoemde activiteiten.