Home

Zaak C-406/07: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 23 april 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Helleense Republiek (Niet-nakoming — Vrijheid van vestiging — Vrij verkeer van kapitaal — Directe belastingen — Belasting op dividenden uit vennootschapsaandelen — Tarief van belasting op personenvennootschappen)

Zaak C-406/07: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 23 april 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Helleense Republiek (Niet-nakoming — Vrijheid van vestiging — Vrij verkeer van kapitaal — Directe belastingen — Belasting op dividenden uit vennootschapsaandelen — Tarief van belasting op personenvennootschappen)

20.6.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 141/10


Arrest van het Hof (Derde kamer) van 23 april 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Helleense Republiek

(Zaak C-406/07)(1)

(Niet-nakoming - Vrijheid van vestiging - Vrij verkeer van kapitaal - Directe belastingen - Belasting op dividenden uit vennootschapsaandelen - Tarief van belasting op personenvennootschappen)

2009/C 141/14

Procestaal: Grieks

Partijen

Verzoekende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordiger: D. Triantafyllou, gemachtigde)

Verwerende partij: Helleense Republiek (vertegenwoordigers: P. Mylonopoulos, M. Tassopoulou en I. Pouli, gemachtigden)

Voorwerp

Niet-nakoming — Schending van de artikelen 43 EG en 56 EG — Nationale regeling die voorziet in een belastingvrijstelling voor dividenden uitgekeerd door nationale vennootschappen, met uitsluiting van dividenden uitgekeerd door vennootschappen die in een andere lidstaat zijn gevestigd

Dictum

1)

Met de toepassing van een minder gunstige belastingregeling op buitenlandse dividenden dan op binnenlandse dividenden is de Helleense Republiek de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten krachtens de artikelen 43 EG en 56 EG alsmede krachtens de daarmee overeenstemmende bepalingen van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992, namelijk de artikelen 31 en 40 ervan.

Met de handhaving van de bepalingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (wet 2238/1994, zoals gewijzigd bij wet 3296/2004), dat buitenlandse personenvennootschappen in Griekenland zwaarder belast dan nationale personenvennootschappen, is de Helleense Republiek de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten krachtens artikel 43 EG en artikel 31 van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

2)

De Helleense Republiek wordt verwezen in de kosten.