Home

Zaak C-493/07: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 25 juli 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Slowaakse Republiek (Niet-nakoming — Richtlijn 2002/22/EG — Artikel 26, lid 3 — Elektronische communicatie — Netwerken en diensten — Uniform Europees alarmnummer — Niet-uitvoering binnen gestelde termijn)

Zaak C-493/07: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 25 juli 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Slowaakse Republiek (Niet-nakoming — Richtlijn 2002/22/EG — Artikel 26, lid 3 — Elektronische communicatie — Netwerken en diensten — Uniform Europees alarmnummer — Niet-uitvoering binnen gestelde termijn)

13.9.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 236/4


Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 25 juli 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Slowaakse Republiek

(Zaak C-493/07)(1)

(Niet-nakoming - Richtlijn 2002/22/EG - Artikel 26, lid 3 - Elektronische communicatie - Netwerken en diensten - Uniform Europees alarmnummer - Niet-uitvoering binnen gestelde termijn)

(2008/C 236/06)

Procestaal: Slowaaks

Partijen

Verzoekende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: G. Braun en J. Javorský, gemachtigden)

Verwerende partij: Slowaakse Republiek (vertegenwoordiger: J. Čorba, gemachtigde)

Voorwerp

Niet-nakoming — Verzuim om binnen de gestelde termijn de maatregelen te nemen die nodig zijn om te voldoen aan artikel 26, lid 3, van richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten („Universeledienstrichtlijn”) (PB L 108, blz. 51)

Dictum

1)

Door niet ervoor te zorgen dat de ondernemingen die openbare telefoonnetwerken exploiteren, voor zover dit technisch haalbaar is, voor oproepen van het uniforme Europese alarmnummer „112” informatie over de locatie van de oproeper ter beschikking stellen van de instanties die noodsituaties behandelen, is de Slowaakse Republiek de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten krachtens artikel 26, lid 3, van richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten („Universeledienstrichtlijn”).

2)

De Slowaakse Republiek wordt verwezen in de kosten.