Home

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 4 december 2008.

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 4 december 2008.

Vrij verkeer van personen - Vrijheid van vestiging - Werknemers - Erkenning van diploma's - Richtlijn 92/51 (Richtlijn 92/51 van de Raad, art. 1, sub a, en 3) (cf. punten 27-28, 46 en dictum)

2. Vrij verkeer van personen - Vrijheid van vestiging - Werknemers - Erkenning van diploma's - Richtlijn 92/51 (Richtlijn 92/51 van de Raad, art. 12) (cf. punten 35-37, 46 en dictum)

3. Vrij verkeer van personen - Vrijheid van vestiging - Werknemers - Erkenning van diploma's - Richtlijn 92/51 (Richtlijn 92/51 van de Raad, art. 4, lid 1, sub b, derde alinea) (cf. punten 43-46 en dictum)

Voorwerp

Niet-nakoming - Schending van de artikelen 3, 4, lid 1, sub b, en 12 van richtlijn 92/51/EEG van de Raad van 18 juni 1992 betreffende een tweede algemeen stelsel van erkenning van beroepsopleidingen, ter aanvulling van richtlijn 89/48/EEG (PB L 209, blz. 25)

Dictum

1) De Helleense Republiek is de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten krachtens de artikelen 3, 4, lid 1, sub b, derde alinea, en 12 van richtlijn 92/51/EEG van de Raad van 18 juni 1992 betreffende een tweede algemeen stelsel van erkenning van beroepsopleidingen, ter aanvulling van richtlijn 89/48/EEG, zoals gewijzigd bij richtlijn 2001/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 mei 2001,

- door de opticiendiploma's die door de bevoegde Italiaanse autoriteiten zijn afgegeven na een opleiding verstrekt in het kader van een overeenkomst op grond waarvan een in Griekenland door een particuliere instelling verstrekte opleiding door die autoriteiten wordt gehomologeerd, niet te erkennen;

- door het onderzoek van verzoeken tot erkenning van Italiaanse opticiendiploma's te laten afhangen van het antwoord van de Italiaanse autoriteiten op vijf vragen die hun eerder door de Griekse autoriteiten waren gesteld, en

- door aan aanvragers die hun verzoek tot erkenning van Italiaanse opticiendiploma's vóór de inwerkingtreding van wet 2916/2001 inzake de structuur van het universitaire of daarmee gelijkgestelde onderwijs en de reglementering van vragen betreffende de technologiesector van dit onderwijs hebben ingediend, niet de keuze te laten tussen een aanpassingsstage en een proeve van bekwaamheid.

2) De Helleense Republiek wordt verwezen in de kosten.