Home

Zaak F-137/07: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 6 mei 2009 — Sergio e.a./Commissie (Openbare dienst — Rechten en verplichtingen — Vakbondsvrijheid — Ontwerpovereenkomst Commissie-vak- en beroepsorganisaties — Individuele besluiten tot detachering/vrijstelling van de dienst gebaseerd op protocol — Bezwarend besluit — Procesbevoegdheid — Ambtenaar handelend op persoonlijke titel en niet voor rekening van vakbondsorganisatie — Niet-ontvankelijkheid — Betekening van afwijzing van klacht aan verzoekers’ advocaat — Begin van beroepstermijn)

Zaak F-137/07: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 6 mei 2009 — Sergio e.a./Commissie (Openbare dienst — Rechten en verplichtingen — Vakbondsvrijheid — Ontwerpovereenkomst Commissie-vak- en beroepsorganisaties — Individuele besluiten tot detachering/vrijstelling van de dienst gebaseerd op protocol — Bezwarend besluit — Procesbevoegdheid — Ambtenaar handelend op persoonlijke titel en niet voor rekening van vakbondsorganisatie — Niet-ontvankelijkheid — Betekening van afwijzing van klacht aan verzoekers’ advocaat — Begin van beroepstermijn)

15.8.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 193/34


Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 6 mei 2009 — Sergio e.a./Commissie

(Zaak F-137/07)(1)

(Openbare dienst - Rechten en verplichtingen - Vakbondsvrijheid - Ontwerpovereenkomst Commissie-vak- en beroepsorganisaties - Individuele besluiten tot detachering/vrijstelling van de dienst gebaseerd op protocol - Bezwarend besluit - Procesbevoegdheid - Ambtenaar handelend op persoonlijke titel en niet voor rekening van vakbondsorganisatie - Niet-ontvankelijkheid - Betekening van afwijzing van klacht aan verzoekers’ advocaat - Begin van beroepstermijn)

2009/C 193/56

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Giovanni Sergio (Brussel, België) en anderen (vertegenwoordiger: M. Lucas, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: J. Currall en B. Eggers, gemachtigden)

Voorwerp

Enerzijds, nietigverklaring van de „ontwerpovereenkomst tussen de vak- en beroepsorganisaties en het directoraat-generaal Personeelszaken en Administratie (DG ADMIN)”, de bij het protocol van 19 december 2006 bevestigde besluiten van het tot aanstelling bevoegd gezag (TABG) en het besluit van 14 november 2006 en, anderzijds, vordering tot een symbolische schadevergoeding van 1 EUR

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Sergio, Blanchard, Marquez-Garcia, Scheuer en Wurzler worden verwezen in de kosten.