Home

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 12 maart 2009.

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 12 maart 2009.

Samenvatting

Ambtenaren - Beroep - Voorafgaande administratieve klacht - Termijnen - Regels van openbare orde - Verval van recht - Heropening - Voorwaarde

(Ambtenarenstatuut, art. 90 en 91)

De overeenkomst tussen een functionaris en een instelling sorteert gevolgen vanaf de ondertekening ervan en kan derhalve vanaf dat moment bezwarend zijn voor de functionaris, voor zover alle elementen van de overeenkomst zijn bepaald.

Aangezien de termijnen van de artikelen 90 en 91 van het Statuut dienen om de zekerheid van de rechtssituaties te waarborgen, zijn zij van openbare orde en dienen partijen en de rechter zich eraan te houden. Alleen het bestaan van nieuwe en wezenlijke feiten kan een rechtvaardiging opleveren voor een verzoek om herziening van een niet binnen de termijnen van de artikelen 90 en 91 van het Statuut betwist besluit, zoals een indelingsbesluit van een functionaris. Om een feit als "nieuw" te kunnen aanmerken moet noch de verzoeker noch de administratie van dat feit op de hoogte zijn geweest of kunnen zijn geweest op het moment waarop het eerdere, definitief geworden besluit is genomen. Om als "belangrijk" te kunnen worden aangemerkt, moet het feit wezenlijke wijziging kunnen brengen in de situatie van de verzoeker waarvan was uitgegaan in het oorspronkelijke verzoek waarop het eerdere, definitief geworden besluit is genomen.

(cf. punten 53 en 55-57)

Referentie:

Hof: 26 september 1985, Valentini/Commissie, 231/84, Jurispr. blz. 3027, punt 14

Gerecht van eerste aanleg: 11 juli 1997, Chauvin/Commissie, T-16/97, JurAmbt. blz. I-A-237 en II-681, punt 32; 7 februari 2001, Inpesca/Commissie, T-186/98, Jurispr. blz. II-557, punten 50 en 51; 11 juli 2002, Martínez Páramo e.a./Commissie, T-137/99 en T-18/00, JurAmbt. blz. I-A-119 en II-639, punt 56; 14 februari 2005, Ravailhe/Comité van de Regio's, T-406/03, JurAmbt. blz. I-A-19 en II-79, punt 57

Gerecht voor ambtenarenzaken: 19 februari 2008, R/Commissie, F-49/07, JurAmbt. blz. I-A-1-0000 en II-A-1-0000, punt 79, waartegen hogere voorziening is ingesteld bij het Gerecht van eerste aanleg, zaak T-156/08 P; 10 juli 2008, Maniscalco/Commissie, F-141/07, JurAmbt. blz. I-A-1-0000 en II-A-1-0000, punt 25