Home

Zaak F-14/07: Beroep ingesteld op 27 februari 2007 — Caló/Commissie

Zaak F-14/07: Beroep ingesteld op 27 februari 2007 — Caló/Commissie

14.4.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 82/57


Beroep ingesteld op 27 februari 2007 — Caló/Commissie

(Zaak F-14/07)

(2007/C 82/120)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Giuseppe Caló (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

nietigverklaring van het besluit om verzoekers sollicitatie naar het ambt van directeur van het directoraat „Bedrijfsstatistieken ”van het Bureau voor de statistiek van de Europese Gemeenschappen af te wijzen;

nietigverklaring van het besluit om X in dat ambt aan te stellen;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling aan verzoeker van een symbolische schadevergoeding van 1 EUR wegens dienstfout;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoeker, ambtenaar van verweerster, is bij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen opgekomen tegen het besluit om hem te herplaatsen in de functie van hoofdadviseur bij zijn DG van tewerkstelling(1) en tegen het besluit om zijn sollicitatie naar een ambt van directeur bij datzelfde DG af te wijzen(2). Bij het Gerecht voor ambtenarenzaken(3) is hij opgekomen tegen de in het kader van de reorganisatie van DG Eurostat genomen besluiten om zijn sollicitatie naar een ambt van directeur af te wijzen. Thans betwist hij het besluit om zijn sollicitatie naar een ander ambt van directeur bij datzelfde DG af te wijzen en een andere kandidaat in dat ambt te benoemen.

Tot staving van zijn beroep stelt verzoeker onder meer dat er sprake is van een kennelijk onjuiste beoordeling alsmede van schending: i) van de artikelen 7, 29 en 45 van het Statuut; ii) van de regels betreffende de beoordeling, selectie en aanstelling van het hoger kaderpersoneel van de Commissie, zoals gedefinieerd in een mededeling van 22 november 2000; iii) van de regels betreffende de beoordeling van het hoger kaderpersoneel van de rang A 1 en A 2, zoals gedefinieerd in een mededeling van 10 maart 2004; iv) van kennisgeving van vacature COM/2006/164.