Home

Zaak C-226/07: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 17 juli 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Düsseldorf - Duitsland) - Flughafen Köln/Bonn GmbH/Hauptzollamt Köln (Richtlijn 2003/96/EG - Communautaire regeling voor belasting van energieproducten en elektriciteit - Artikel 14, lid 1, sub a - Vrijstelling voor energieproducten gebruikt voor opwekking van elektriciteit - Mogelijkheid om uit milieubeleidsoverwegingen belasting te heffen - Rechtstreekse werking van vrijstelling)

Zaak C-226/07: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 17 juli 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Düsseldorf - Duitsland) - Flughafen Köln/Bonn GmbH/Hauptzollamt Köln (Richtlijn 2003/96/EG - Communautaire regeling voor belasting van energieproducten en elektriciteit - Artikel 14, lid 1, sub a - Vrijstelling voor energieproducten gebruikt voor opwekking van elektriciteit - Mogelijkheid om uit milieubeleidsoverwegingen belasting te heffen - Rechtstreekse werking van vrijstelling)

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 17 juli 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Düsseldorf - Duitsland) - Flughafen Köln/Bonn GmbH/Hauptzollamt Köln

(Zaak C-226/07) [1]

Verwijzende rechter

Finanzgericht Düsseldorf

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Flughafen Köln/Bonn GmbH

Verwerende partij: Hauptzollamt Köln

Voorwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing - Finanzgericht Düsseldorf - Uitlegging van artikel 14, lid 1, sub a, van richtlijn 2003/96/EG van de Raad van 27 oktober 2003 tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit (PB L 283, blz. 51) - Rechtstreekse werking - Nationale regeling die voor de opwekking van stroom gebruikte gasolie niet vrijstelt van de belasting op minerale oliën

Dictum

Artikel 14, lid 1, sub a, van richtlijn 2003/96/EG van de Raad van 27 oktober 2003 tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit, heeft, voor zover het voor de opwekking van elektriciteit gebruikte energieproducten vrijstelt van de belasting waarin deze richtlijn voorziet, rechtstreekse werking in die zin dat een particulier zich er voor de nationale rechter in het kader van een geding, zoals het hoofdgeding, rechtstreeks op kan beroepen tegenover de douaneautoriteiten van de betrokken lidstaat met betrekking tot een tijdvak waarin deze staat had nagelaten deze richtlijn binnen de gestelde termijn in zijn nationale rechtsorde om te zetten, teneinde zich te verzetten tegen de toepassing van een nationale regeling die onverenigbaar zou zijn met deze bepaling en, derhalve, de met genoemde bepaling strijdige belasting terug te krijgen.

[1] PB C 155 van 7.7.2007.

--------------------------------------------------