Home

Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 3 juni 2008.

Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 3 juni 2008.

Beroep wegens niet-nakoming

-

Onderzoek van gegrondheid door Hof

-

In aanmerking te nemen situatie

-

Situatie bij verstrijken van in met redenen omkleed advies gestelde termijn (Art. 226 EG) (cf. punt 7)

Voorwerp

Niet-nakoming - Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen (PB 2002, L 3, blz. 1) - Verzuim om de in artikel 80, lid 2, van bovengenoemde verordening bedoelde lijst van de rechtbanken voor het gemeenschapsmodel met hun naam en territoriale bevoegdheid mee te delen

Dictum

1) Door aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen geen lijst van de rechtbanken voor het gemeenschapsmodel mee te delen, is de Franse Republiek de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten krachtens artikel 80, lid 2, van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen.

2) De Franse Republiek wordt verwezen in de kosten.