Home

Zaak C-539/07: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 15 januari 2009 - Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek (Niet-nakoming - Richtlijn 2002/22/EG - Artikel 26, lid 3 - Uniform Europees alarmnummer - Informatie over locatie van oproeper - Beschikbaarstelling aan instanties die noodsituaties behandelen - Niet-uitvoering binnen gestelde termijn)

Zaak C-539/07: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 15 januari 2009 - Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek (Niet-nakoming - Richtlijn 2002/22/EG - Artikel 26, lid 3 - Uniform Europees alarmnummer - Informatie over locatie van oproeper - Beschikbaarstelling aan instanties die noodsituaties behandelen - Niet-uitvoering binnen gestelde termijn)

Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 15 januari 2009 - Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek

(Zaak C-539/07) [1]

Partijen

Verzoekende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: E. Montaguti en A. Nijenhuis, gemachtigden)

Verwerende partij: Italiaanse Republiek (vertegenwoordigers: I. M. Braguglia, gemachtigde, en S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Voorwerp

Niet-nakoming - Verzuim om binnen de gestelde termijn de bepalingen vast te stellen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan artikel 26, lid 3, van richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Universeledienstrichtlijn) (PB L 108, blz. 51)

Dictum

1) Door niet, voor zover dat technisch haalbaar is, voor alle oproepen van het uniforme Europese alarmnummer "112" informatie over de locatie van de oproeper ter beschikking te stellen van de instanties die noodsituaties behandelen, is de Italiaanse Republiek de krachtens artikel 26, lid 3, van richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Universeledienstrichtlijn), op haar rustende verplichtingen niet nagekomen.

2) De Italiaanse Republiek wordt verwezen in de kosten.

[1] PB C 37 van 9.2.2008.

--------------------------------------------------