Home

Gevoegde zaken C-23/07 en C-24/07: Beschikking van het Hof (Tweede kamer) van 12 juni 2008 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Italië) - Confcooperative Friuli Venezia Giulia (C-23/07), Luigi Soini (C-23/07 en C-24/07), Azienda Agricola Vivai Pinato Mario e figlio (C-23/07), Cantina Produttori Cormòns Soc. cons. arl (C-24/07)/Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali, Regione Friuli Venezia Giulia (Landbouw - Verordeningen (EG) nrs. 1493/1999, 753/2002 en 1429/2004 - Gemeenschappelijke ordening van wijnmarkt - Etikettering van wijn - Gebruik van namen van druivenrassen en synoniemen daarvan - Geografische aanduiding Tokaj voor wijnen van oorsprong uit Hongarije - Mogelijkheid om naam van druivenras Tocai friulano of Tocai italico te gebruiken als toevoeging aan geografische aanduiding van bepaalde wijnen van oorsprong uit Italië - Uitsluiting na afloop van overgangsperiode van 13 jaar op 31 maart 2007 - Geldigheid - Rechtsgrondslag - Artikel 34 EG - Non-discriminatiebeginsel - Internationale rechtsbeginselen inzake verdragen - Toetreding van Hongarije tot Europese Unie - Artikelen 22 tot en met 24 van TRIPs-overeenkomst)

Gevoegde zaken C-23/07 en C-24/07: Beschikking van het Hof (Tweede kamer) van 12 juni 2008 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Italië) - Confcooperative Friuli Venezia Giulia (C-23/07), Luigi Soini (C-23/07 en C-24/07), Azienda Agricola Vivai Pinato Mario e figlio (C-23/07), Cantina Produttori Cormòns Soc. cons. arl (C-24/07)/Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali, Regione Friuli Venezia Giulia (Landbouw - Verordeningen (EG) nrs. 1493/1999, 753/2002 en 1429/2004 - Gemeenschappelijke ordening van wijnmarkt - Etikettering van wijn - Gebruik van namen van druivenrassen en synoniemen daarvan - Geografische aanduiding Tokaj voor wijnen van oorsprong uit Hongarije - Mogelijkheid om naam van druivenras Tocai friulano of Tocai italico te gebruiken als toevoeging aan geografische aanduiding van bepaalde wijnen van oorsprong uit Italië - Uitsluiting na afloop van overgangsperiode van 13 jaar op 31 maart 2007 - Geldigheid - Rechtsgrondslag - Artikel 34 EG - Non-discriminatiebeginsel - Internationale rechtsbeginselen inzake verdragen - Toetreding van Hongarije tot Europese Unie - Artikelen 22 tot en met 24 van TRIPs-overeenkomst)

Beschikking van het Hof (Tweede kamer) van 12 juni 2008 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Italië) - Confcooperative Friuli Venezia Giulia (C-23/07), Luigi Soini (C-23/07 en C-24/07), Azienda Agricola Vivai Pinato Mario e figlio (C-23/07), Cantina Produttori Cormòns Soc. cons. arl (C-24/07)/Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali, Regione Friuli Venezia Giulia

(Gevoegde zaken C-23/07 en C-24/07) [1]

Verwijzende rechter

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: Confcooperative Friuli Venezia Giulia (C-23/07), Luigi Soini (C-23/07 en C-24/07), Azienda Agricola Vivai Pinato Mario e figlio (C-23/07), Cantina Produttori Cormòns Soc. cons. arl (C-24/07)

Verwerende partijen: Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali, Regione Friuli Venezia Giulia

Voorwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing - Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Uitlegging van verordeningen nrs. 1493/1999 en 753/2002, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1429/2004 van de Commissie van 9 augustus 2004 houdende wijziging van verordening (EG) nr. 753/2002 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad wat betreft de omschrijving, de aanduiding, de aanbiedingsvorm en de bescherming van bepaalde wijnbouwproducten (PB L 263, blz. 11) - Uitlegging van artikel 34, lid 2, EG - Benaming van in Hongarije en in de Gemeenschap geproduceerde wijnen - Schrapping van de benaming "Tocai friulano" - Discriminatie van producenten en gebruikers van die benaming ten opzichte van producenten en gebruikers van andere benamingen

Dictum

1) De Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond, moet aldus worden uitgelegd dat krachtens artikel 2 van deze akte de bepalingen van verordening (EG) nr. 753/2002 van de Commissie van 29 april 2002 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad wat betreft de omschrijving, de aanduiding, de aanbiedingsvorm en de bescherming van bepaalde wijnbouwproducten, voor zover het op grond daarvan verboden is om, na een overgangsperiode met einddatum 31 maart 2007, het woord "Tocai" te gebruiken voor de omschrijving en de aanbieding van bepaalde in een bepaald gebied voortgebrachte Italiaanse kwaliteitswijnen, deel uitmaken van het acquis communautaire in de stand van 1 mei 2004, en, na de overneming ervan in verordening (EG) nr. 1429/2004 van de Commissie van 9 augustus 2004 houdende wijziging van verordening nr. 753/2002, ook na deze datum zijn blijven gelden.

2) Artikel 53 van verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt biedt de Commissie van de Europese Gemeenschappen een toereikende rechtsgrondslag voor de vaststelling van de bepalingen van verordening nr. 753/2002, die in verordening nr. 1429/2004 zijn overgenomen, op grond waarvan het verboden is om, na een overgangsperiode met einddatum 31 maart 2007, het woord "Tocai" te gebruiken voor de omschrijving en de aanbieding van bepaalde in een bepaald gebied voortgebrachte Italiaanse kwaliteitswijnen.

3) Artikel 34, lid 2, tweede alinea, EG staat niet in de weg aan de bepalingen van verordening nr. 753/2002, die in verordening nr. 1429/2004 zijn overgenomen, op grond waarvan het verboden is om, na een overgangsperiode met einddatum 31 maart 2007, het woord "Tocai" te gebruiken voor de omschrijving en de aanbieding van bepaalde in een bepaald gebied voortgebrachte Italiaanse kwaliteitswijnen.

4) Artikel 19, lid 2, van verordening nr. 753/2002 moet aldus worden uitgelegd dat deze bepaling niet in de weg staat aan de bepalingen van verordening nr. 753/2002, die in verordening nr. 1429/2004 zijn overgenomen, op grond waarvan het verboden is om, na een overgangsperiode met einddatum 31 maart 2007, het woord "Tocai" te gebruiken voor de omschrijving en de aanbieding van bepaalde in een bepaald gebied voortgebrachte Italiaanse kwaliteitswijnen.

5) Artikel 50 van verordening nr. 1493/99 moet aldus worden uitgelegd dat de toepassing van de artikelen 23 en 24, en met name van artikel 24, lid 6, van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, opgenomen in bijlage I C bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), die op 15 april 1994 te Marrakesh is ondertekend en is goedgekeurd bij besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguayronde (1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten, niet in de weg staat aan de vaststelling van maatregelen als die van verordening nr. 753/2002, die in verordening nr. 1429/2004 zijn overgenomen, op grond waarvan het verboden is om, na een overgangsperiode met einddatum 31 maart 2007, het woord "Tocai" te gebruiken voor de omschrijving en de aanbieding van bepaalde in een bepaald gebied voortgebrachte Italiaanse kwaliteitswijnen.

[1] PB C 82 van 14.4.2007.

--------------------------------------------------