Home

Zaak C-323/07: Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 10 april 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Italië) - Termoraggi SpA/Comune di Monza (Overheidsopdrachten - Overheidsopdracht voor leveringen en voor dienstverlening - Gunning zonder aanbesteding - Gunning door territoriaal lichaam aan onderneming waarvan kapitaal in zijn handen is)

Zaak C-323/07: Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 10 april 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Italië) - Termoraggi SpA/Comune di Monza (Overheidsopdrachten - Overheidsopdracht voor leveringen en voor dienstverlening - Gunning zonder aanbesteding - Gunning door territoriaal lichaam aan onderneming waarvan kapitaal in zijn handen is)

Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 10 april 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Italië) - Termoraggi SpA/Comune di Monza

(Zaak C-323/07) [1]

Verwijzende rechter

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Termoraggi SpA

Verwerende partij: Comune di Monza

In tegenwoordigheid van: Acqua Gas Azienda Municipale (AGAM)

Voorwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing - Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Uitlegging van artikel 6 van richtlijn 92/50/EEG van de Raad van 18 juni 1992 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor dienstverlening (PB L 209, blz. 1) - Werkingssfeer - Nationale bepalingen waarbij beheer van verwarmingsinstallaties van bepaalde gemeentelijke gebouwen aan gemeentebedrijf wordt gegund, buiten door richtlijn vastgestelde procedures voor plaatsen van overheidsopdrachten om

Dictum

De richtlijnen 92/50/EEG van de Raad van 18 juni 1992 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor dienstverlening, en 93/36/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen, zijn niet van toepassing op een overeenkomst gesloten tussen een territoriaal lichaam en een juridisch daarvan onderscheiden persoon, ingeval het territoriale lichaam op de betrokken persoon hetzelfde toezicht uitoefent als op zijn eigen diensten en deze persoon het merendeel van zijn werkzaamheden verricht met het lichaam of de lichamen waarvan hij in handen is.

Artikel 6 van richtlijn 92/50 is alleen van toepassing indien bekendgemaakte wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen aan de begunstigde een exclusief recht toekennen dat betrekking heeft op het voorwerp van de gegunde opdracht.

[1] PB C 235 van 6.10.2007.

--------------------------------------------------