Home

Zaak C-516/07: Beroep ingesteld op 22 november 2007 - Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk Spanje

Zaak C-516/07: Beroep ingesteld op 22 november 2007 - Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk Spanje

Beroep ingesteld op 22 november 2007 - Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk Spanje

Partijen

Verzoekende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordiger: S. Pardo Quintillán, gemachtigde)

Verwerende partij: Koninkrijk Spanje

Conclusies

- vast te stellen dat het Koninkrijk Spanje de verplichtingen niet is nagekomen die op hem rusten krachtens

- artikel 3, leden 2 en 7, van richtlijn 2000/60/EG [1] van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid, door niet alle autoriteiten te hebben aangewezen die voor de toepassing van de bepalingen van deze richtlijn bevoegd zijn;

- artikel 3, lid 8, van richtlijn 2000/60/EG, door niet de Commissie de lijst van alle bevoegde autoriteiten te hebben verschaft;

- het Koninkrijk Spanje te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Het verzoek van de Commissie berust op artikel 3 van richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid.

Overeenkomstig artikel 3, leden 2, 7 en 8, van deze richtlijn dienden de lidstaten de autoriteiten aan te wijzen die voor de toepassing van de bepalingen van richtlijn 2000/60/EG bevoegd zijn en de Commissie de lijst van bevoegde autoriteiten binnen een bepaalde termijn mee te delen.

[1] PB L 327, blz. 1.

--------------------------------------------------