Home

Gevoegde zaken T-37/07 en T-323/07: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 2 september 2009 — El Morabit/Raad ( Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen met oog op strijd tegen terrorisme — Bevriezing van tegoeden — Lijst van personen, groepen en entiteiten — Beroepen tot nietigverklaring )

Gevoegde zaken T-37/07 en T-323/07: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 2 september 2009 — El Morabit/Raad ( Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen met oog op strijd tegen terrorisme — Bevriezing van tegoeden — Lijst van personen, groepen en entiteiten — Beroepen tot nietigverklaring )

24.10.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 256/23


Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 2 september 2009 — El Morabit/Raad

(Gevoegde zaken T-37/07 en T-323/07)(1)

(„Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid - Beperkende maatregelen met oog op strijd tegen terrorisme - Bevriezing van tegoeden - Lijst van personen, groepen en entiteiten - Beroepen tot nietigverklaring”)

2009/C 256/42

Procestaal: Nederlands

Partijen

Verzoekende partij: Mohamed El Morabit (Amsterdam, Nederland) (vertegenwoordiger: U. Sarikaya, advocaat)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: E. Finnegan, G. Van Hegelsom en B. Driessen, gemachtigden)

Interveniënten aan de zijde van verwerende partij: Koninkrijk der Nederlanden (vertegenwoordigers C. Wissels en M. de Mol alsmede, in zaak T-37/07, M. de Grave en, in zaak T-323/07, Y. de Vries en M. Noort, gemachtigden); en Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: in zaak T-37/07, S. Boelaert en J. Aquilina en, in zaak T-323/07, P. van Nuffel en S. Boelaert, gemachtigden)

Voorwerp

Beroep tot gedeeltelijke nietigverklaring van, enerzijds, besluit 2007/445/EG van de Raad van 28 juni 2007 tot uitvoering van artikel 2, lid 3, van verordening (EG) nr. 2580/2001 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme, en tot intrekking van de besluiten 2006/379/EG en 2006/1008/EG (PB L 169, blz. 58), en, anderzijds, besluit 2006/1008/EG van de Raad van 21 december 2006 tot uitvoering van artikel 2, lid 3, van verordening (EG) nr. 2580/2001 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme (PB L 379, blz. 123), voor zover verzoekers naam voorkomt op de lijst van personen, groepen en entiteiten waarop deze bepalingen van toepassing zijn

Dictum

1)

De beroepen worden verworpen.

2)

Mohamed El Morabit wordt in zijn eigen kosten alsmede in die van de Raad verwezen.

3)

De Commissie van de Europese Gemeenschappen en het Koninkrijk der Nederlanden dragen hun eigen kosten.