Home

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Tweede kamer) van 2 september 2009.

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Tweede kamer) van 2 september 2009.

Gemeenschapsrecht - Beginselen - Grondrechten - Vermoeden van onschuld - Bevriezing van tegoeden als bewarende maatregel jegens van terroristische activiteiten verdachte persoon - Verenigbaarheid met dit beginsel - Voorwaarden (Gemeenschappelijk standpunt 2001/931 van de Raad, art. 1, lid 4; verordening nr. 2580/2001 van de Raad, art. 2, lid 3) (cf. punten 40-47)

2. Gemeenschapsrecht - Beginselen - Grondrechten - Beperkingen van uitoefening van fundamentele rechten gerechtvaardigd door algemeen belang - Strijd tegen bedreiging van internationale vrede en veiligheid (Gemeenschappelijk standpunt 2001/931 van de Raad, art. 1, lid 4; verordening nr. 2580/2001 van de Raad) (cf. punten 52, 59-63)

Voorwerp

Beroep tot gedeeltelijke nietigverklaring van, enerzijds, besluit 2007/445/EG van de Raad van 28 juni 2007 tot uitvoering van artikel 2, lid 3, van verordening (EG) nr. 2580/2001 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme, en tot intrekking van de besluiten 2006/379/EG en 2006/1008/EG (PB L 169, blz. 58), en, anderzijds, besluit 2006/1008/EG van de Raad van 21 december 2006 tot uitvoering van artikel 2, lid 3, van verordening (EG) nr. 2580/2001 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme (PB L 379, blz. 123), voor zover verzoekers naam voorkomt op de lijst van personen, groepen en entiteiten waarop deze bepalingen van toepassing zijn

Dictum

1) De beroepen worden verworpen.

2) Mohamed El Morabit wordt in zijn eigen kosten alsmede in die van de Raad verwezen.

3) De Commissie van de Europese Gemeenschappen en het Koninkrijk der Nederlanden dragen hun eigen kosten.