Home

Arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 23 november 2011.

Arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 23 november 2011.

Procedure - Vertegenwoordiging van partijen - Mandaat ad litem - Vereiste mate van nauwkeurigheid (Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, art. 44, lid 5) (cf. punten 52-59)

2. Procedure - Memorie van repliek - Vormvereisten - Ondertekening door advocaat - Repliek met brieven die klagende partijen zonder bijstand van advocaat hebben opgesteld en zelf rechtstreeks bij Gerecht hebben neergelegd - Brieven die naderhand door advocaat zijn medeondertekend - Niet-ontvankelijkheid (Statuut van het Hof van Justitie, art. 19, derde en vierde alinea; Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, art. 43, lid 1) (cf. punten 63-68)

3. Mededinging - Administratieve procedure - Onderzoek van klachten - Inaanmerkingneming van aan instructie van zaak verbonden gemeenschapsbelang - Beoordelingscriteria - Beoordelingsvrijheid van Commissie - Grenzen - Rechterlijke toetsing (Art. 81 EG en 82 EG; mededeling 2004/C 101/05 van de Commissie) (cf. punten 73-75)

4. EGKS - Bepalingen betreffende discriminatie met betrekking tot prijs en andere aankoopvoorwaarden - Artikel 4, sub b - Temporele werkingssfeer - Autonome toepassing na expiratie van EGKS-Verdrag - Rechtstreekse werking (Art. 4, sub b, KS en 63, lid 1, KS; art. 81 EG en 82 EG; verordeningen nrs. 17 en 1/2003 van de Raad) (cf. punten 84-90)

5. Mededinging - Administratieve procedure - Onderzoek van klachten - Besluit om klacht ad acta te leggen gemotiveerd door mogelijkheid voor klager om zich tot nationale rechter te weden - Wettigheid - Voorwaarden (Art. 81 EG en 82 EG) (cf. punten 92-94)

6. Mededinging - Administratieve procedure - Onderzoek van klachten - Beoordeling van communautair belang bij onderzoek van zaak - Inaanmerkingneming van beëindiging van gelaakte praktijken - Voorwaarden (Art. 81 EG en 82 EG; mededeling 2004/C 101/05 van de Commissie) (cf. punt 98)

7. Mededinging - Administratieve procedure - Onderzoek van klachten - Verplichting om onderzoek te voeren en bij wege van besluit uitspraak te doen over bestaan van inbreuk - Geen (Verordening nr. 1/2003 van de Raad; verordening nr. 773/2004 van de Commissie) (cf. punten 112-116)

8. Procedure - Kosten - Verwijzing van in gelijk gestelde partij tot eigen kosten en kosten van verzoekers (Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, art. 87, leden 3 en 4) (cf. punten 154-158)

Voorwerp

Verzoek tot nietigverklaring van beschikking SG-Griffie (2007) D/203626 van de Commissie van 18 juni 2007 tot toepassing van artikel 7 van verordening (EG) nr. 773/2004 van de Commissie van 7 april 2004 betreffende procedures van de Commissie op grond van de artikelen 81 [EG] en 82 [EG] (PB L 123, blz. 18), tot afwijzing van de klacht van de verzoekende partijen met betrekking tot inbreuken op het EGKS-Verdrag (zaak COMP/37.037-SWSMA)

Dictum

1) Het beroep wordt verworpen.

2) De Europese Commissie zal, behalve haar eigen kosten, ook de kosten van Glen Jones, Daphne Jones en Fforch-Y-Garon Coal Co. Ltd. dragen.

3) Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, E.ON UK plc en International Power plc zullen elk hun eigen kosten dragen.