Home

Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Tweede kamer) van 23 september 2008.

Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Tweede kamer) van 23 september 2008.

Beroep tot nietigverklaring - Natuurlijke of rechtspersonen - Handelingen die hen rechtstreeks en individueel raken - Rechtstreeks geraakt - Criteria (Art. 230, vierde alinea, EG; richtlijn 2003/87 van het Europees Parlement en de Raad, art. 9, leden 1 en 3, en 11, lid 2) (cf. punten 22, 28, 44-45)

2. Milieu - Luchtvervuiling - Richtlijn 2003/87 - Nationaal plan voor toewijzing van broeikasgasemissierechten (NTP) - Procedure van aanmelding van NTP (Art. 175 EG en 176 EG; richtlijn 2003/87 van het Europees Parlement en de Raad, art. 9, lid 3, en 11, leden 1 en 2) (cf. punten 32-39)

Voorwerp

Verzoek tot nietigverklaring van beschikking C(2007) 1295 def. van de Commissie van 26 maart 2007 betreffende het nationale plan voor de toewijzing van broeikasgasemissierechten dat de Republiek Polen voor de periode van 2008 tot en met 2012 heeft aangemeld overeenkomstig richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van richtlijn 96/61/EG van de Raad (PB L 275, blz. 32)

Dictum

1) Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.

2) Cementownia "Warta" SA zal haar eigen kosten alsmede die van de Commissie dragen.