Home

Zaak F-84/07: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 24 juni 2008 - Islamaj/Commissie (Openbare dienst - Ambtenaren - Voormalige tijdelijke functionarissen wier bezoldiging ten laste van onderzoekskredieten komt - Bevordering - Intrekking van reeds verzamelde aantal punten - Overgang van ambtenaar van onderzoeksdeel naar huishoudelijk deel van algemene begroting)

Zaak F-84/07: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 24 juni 2008 - Islamaj/Commissie (Openbare dienst - Ambtenaren - Voormalige tijdelijke functionarissen wier bezoldiging ten laste van onderzoekskredieten komt - Bevordering - Intrekking van reeds verzamelde aantal punten - Overgang van ambtenaar van onderzoeksdeel naar huishoudelijk deel van algemene begroting)

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 24 juni 2008 - Islamaj/Commissie

(Zaak F-84/07) [1]

Partijen

Verzoekende partij: Agim Islamaj (Grimbergen, België) (vertegenwoordigers: G. S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: C. Berardis-Kayser en L. Lozano Palacios, vervolgens C. Berardis-Kayser en K. Herrmann als gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie tot intrekking van de 38,5 punten die verzoeker als tijdelijk functionaris had verzameld - Vaststelling van onwettigheid van artikel 2 van het besluit van de Commissie betreffende de procedure voor bevordering van ambtenaren wier bezoldiging ten laste komt van het krediet "Onderzoek" van de algemene begroting

Dictum

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Islamaj zal twee derden van zijn eigen kosten dragen.

3) De Commissie van de Europese Gemeenschappen zal naast haar eigen kosten een derde van de kosten van M. Islamaj dragen.

[1] PB C 235 van 6.10.2007, blz. 33.

--------------------------------------------------