Home

Zaak T-182/08: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 8 juli 2009 - Commissie/Atlantic Energy ( Arbitragebeding - Contract inzake financiële bijstand in kader van specifiek programma op gebied van niet-nucleaire energie - Niet-naleving van contract - Terugbetaling van betaalde voorschotten - Wettelijke verrekening - Verstekprocedure )

Zaak T-182/08: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 8 juli 2009 - Commissie/Atlantic Energy ( Arbitragebeding - Contract inzake financiële bijstand in kader van specifiek programma op gebied van niet-nucleaire energie - Niet-naleving van contract - Terugbetaling van betaalde voorschotten - Wettelijke verrekening - Verstekprocedure )

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 8 juli 2009 - Commissie/Atlantic Energy

(Zaak T-182/08) [1]

Partijen

Verzoekende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: aanvankelijk A.-M. Rouchaud-Joët en S. Lejeune, vervolgens A.-M. Rouchaud-Joët en F. Mirza, gemachtigden, bijgestaan door M. Jarvis, barrister)

Verwerende partij: Atlantic Energy Ltd (Truro, Cornwall, Verenigd Koninkrijk)

Voorwerp

Beroep van de Commissie krachtens artikel 238 EG, strekkende tot veroordeling van verweerster tot terugbetaling van een door de Europese Gemeenschap betaald voorschot, vermeerderd met rente, in het kader van contract BU 183/95 UK/AT

Dictum

1) Atlantic Energy Ltd wordt veroordeeld tot terugbetaling aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen van een bedrag van 226010 EUR, vermeerderd met de rente als bepaald in artikel 23.1 van de algemene voorwaarden van contract BU 183/95 UK/AT over de perioden tussen 1 juni 1996 en 28 februari 2002, en tussen 16 juli 2002 en 31 mei 2008, en verminderd met een bedrag van 3610,53 EUR, waarbij het aldus verkregen eindbedrag op zijn beurt wordt verhoogd met de rente als bepaald in genoemd artikel 23.1 van de algemene voorwaarden vanaf 1 juni 2008 tot de volledige voldoening van de schuld.

2) Atlantic Energy wordt verwezen in de kosten.

[1] PB C 171 van 5.7.2008.

--------------------------------------------------