Home

Zaak C-368/08: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 19 mei 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Helleense Republiek (Niet-nakoming — Richtlijn 2004/35/EG — Herstellen van milieuschade — Beginsel dat vervuiler betaalt)

Zaak C-368/08: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 19 mei 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Helleense Republiek (Niet-nakoming — Richtlijn 2004/35/EG — Herstellen van milieuschade — Beginsel dat vervuiler betaalt)

4.7.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 153/16


Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 19 mei 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Helleense Republiek

(Zaak C-368/08)(1)

(Niet-nakoming - Richtlijn 2004/35/EG - Herstellen van milieuschade - Beginsel dat vervuiler betaalt)

2009/C 153/31

Procestaal: Grieks

Partijen

Verzoekende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: U. Wölker en I. Dimitriou, gemachtigden)

Verwerende partij: Helleense Republiek (vertegenwoordiger: N. Dafniou, gemachtigde)

Voorwerp

Niet-nakoming — Verzuim om binnen de gestelde termijn de bepalingen vast te stellen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade

Dictum

1)

Door niet binnen de gestelde termijn alle wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen die nodig zijn om te voldoen aan richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade, is de Helleense Republiek de krachtens artikel 19, lid 1, van deze richtlijn op haar rustende verplichtingen niet nagekomen.

2)

De Helleense Republiek wordt verwezen in de kosten.