Home

Gevoegde zaken C-395/08 en C-396/08: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 10 juni 2010 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte d’appello di Roma — Italië) — Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)/Tiziana Bruno, Massimo Pettini (C-395/08), Daniela Lotti, Clara Matteucci (C-396/08) (Richtlijn 97/81/EG — Raamovereenkomst inzake deeltijdarbeid — Gelijke behandeling van deeltijd- en voltijdwerkers — Berekening van ouderdomspensioendiensttijd — Uitsluiting van niet-gewerkte tijdvakken — Discriminatie)

Gevoegde zaken C-395/08 en C-396/08: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 10 juni 2010 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte d’appello di Roma — Italië) — Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)/Tiziana Bruno, Massimo Pettini (C-395/08), Daniela Lotti, Clara Matteucci (C-396/08) (Richtlijn 97/81/EG — Raamovereenkomst inzake deeltijdarbeid — Gelijke behandeling van deeltijd- en voltijdwerkers — Berekening van ouderdomspensioendiensttijd — Uitsluiting van niet-gewerkte tijdvakken — Discriminatie)

9.10.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 274/2


Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 10 juni 2010 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte d’appello di Roma — Italië) — Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)/Tiziana Bruno, Massimo Pettini (C-395/08), Daniela Lotti, Clara Matteucci (C-396/08)

(Gevoegde zaken C-395/08 en C-396/08)(1)

(Richtlijn 97/81/EG - Raamovereenkomst inzake deeltijdarbeid - Gelijke behandeling van deeltijd- en voltijdwerkers - Berekening van ouderdomspensioendiensttijd - Uitsluiting van niet-gewerkte tijdvakken - Discriminatie)

2010/C 274/02

Procestaal: Italiaans

Verwijzende rechter

Corte d’appello di Roma

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Verwerende partijen: Tiziana Bruno, Massimo Pettini (C-395/08), Daniela Lotti, Clara Matteucci (C-396/08)

Voorwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing — Corte d’appello di Roma — Uitlegging van richtlijn 97/81/EG van de Raad van 15 december 1997 betreffende de door de Unice, het CEEP en het EVV gesloten raamovereenkomst inzake deeltijdarbeid — Bijlage: Kaderovereenkomst inzake deeltijdarbeid (PB L 14, blz. 9) — Werknemers met deeltijdarbeid die gedurende een aantal maanden van het jaar werken en gedurende andere maanden niet — Uitsluiting van tijdvakken van inactiviteit voor de berekening van het ouderdomspensioen

Dictum

1)

Clausule 4 van de raamovereenkomst inzake deeltijdarbeid, gehecht aan richtlijn 97/81/EG van de Raad van 15 december 1997 betreffende de door de Unice, het CEEP en het EVV gesloten raamovereenkomst inzake deeltijdarbeid, moet, wat ouderdomspensioenen betreft, aldus worden uitgelegd dat zij zich verzet tegen een nationale regeling die de niet-gewerkte tijdvakken van werknemers in verticale cyclische deeltijdarbeid niet meetelt voor de berekening van de pensioendiensttijd, tenzij deze verschillende behandeling is gerechtvaardigd om objectieve redenen.

2)

Ingeval de verwijzende rechter tot de conclusie komt dat de nationale regeling in de hoofdgedingen onverenigbaar is met clausule 4 van de raamovereenkomst inzake deeltijdarbeid, gehecht aan richtlijn 97/81, moeten de clausules 1 en 5, lid 1, ervan aldus worden uitgelegd dat zij zich ook verzetten tegen deze regeling.