Home

Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 12 november 2009.

Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 12 november 2009.

Beroep wegens niet-nakoming

-

Onderzoek van gegrondheid door Hof

-

In aanmerking te nemen situatie

-

Situatie bij verstrijken van in met redenen omkleed advies gestelde termijn (Art. 226 EG) (cf. punt 8)

Voorwerp

Niet-nakoming - Schending van richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PB L 175, blz. 40) - Verplichting tot motivering van een beslissing om een project niet aan beoordeling te onderwerpen

Dictum

1) Door de aanvragen tot herziening van de delfstoffenplanning ("Review of Mineral Planning") die vóór 15 november 2000 in Wales zijn ingediend, niet te onderwerpen aan de eisen van artikel 2, lid 1, en artikel 4, lid 2, van richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/11/EG van de Raad van 3 maart 1997, is het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland de krachtens deze richtlijn op hem rustende verplichtingen niet nagekomen.

2) Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland wordt verwezen in de kosten.