Home

Zaak C-11/08: Beroep ingesteld op 10 januari 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek Malta

Zaak C-11/08: Beroep ingesteld op 10 januari 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek Malta

23.2.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 51/37


Beroep ingesteld op 10 januari 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek Malta

(Zaak C-11/08)

(2008/C 51/62)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordiger: K. Simonsson, gemachtigde)

Verwerende partij: Republiek Malta

Conclusies

vast te stellen dat de Republiek Malta, door in zijn nationale wetgeving te bepalen dat inspecteurs die niet voldoen aan de criteria van bijlage VII bij richtlijn 95/21/EG van de Raad van 19 juni 1995 betreffende de havenstaatcontrole van schepen(1), worden geaccepteerd indien zij op 1 mei 2004 in dienst van de bevoegde instantie havenstaatcontrole uitoefenen, de krachtens artikel 12, lid 1, van en bijlage VII bij de richtlijn op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen;

de Republiek Malta te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Artikel 12, lid 1, van de richtlijn bepaalt, als algemene regel, dat inspecties uitsluitend mogen worden uitgevoerd door inspecteurs die voldoen aan de in bijlage VII bij deze richtlijn vermelde kwalificaties. Punt 5 van bijlage VII bepaalt, als uitzondering op deze algemene regel, dat inspecteurs die niet aan de criteria in de punten 1 tot en met 4 ervan voldoen, worden geaccepteerd indien zij op het moment van vaststelling van deze richtlijn, dat wil zeggen op 19 juni 1995, in dienst van de bevoegde instantie van de lidstaat havenstaatcontrole uitoefenen.

De toetredingsakte voorziet niet in overgangsmaatregelen met betrekking tot de toepassing van de richtlijn op Malta. Overeenkomstig artikel 2 van de toetredingsakte zijn de bepalingen van de richtlijn vanaf de datum van toetreding verbindend voor Malta.

De Commissie is van mening dat de door Malta ter uitvoering van de richtlijn aangenomen Merchant Shipping (Port State Control) Regulations, 2004 [Koopvaardijregeling (havenstaatcontrole) van 2004; hierna: „Regulations”] onverenigbaar zijn met de richtlijn, gelezen in samenhang met de toetredingsakte, voor zover zij bepalen dat inspecteurs die niet aan de criteria in de punten 1 tot en met 4 van bijlage VII bij de richtlijn voldoen, worden geaccepteerd indien zij tussen 19 juni 1995 en de datum van inwerkingtreding van de Regulations — te weten, 1 mei 2004 — in dienst van de bevoegde instantie havenstaatcontrole hebben uitgeoefend.