Home

Zaak C-142/08: Beroep ingesteld op 7 april 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek Polen

Zaak C-142/08: Beroep ingesteld op 7 april 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek Polen

7.6.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 142/18


Beroep ingesteld op 7 april 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek Polen

(Zaak C-142/08)

(2008/C 142/28)

Procestaal: Pools

Partijen

Verzoekende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: M. Kaduczak en P. Dejmek, gemachtigden)

Verwerende partij: Republiek Polen

Conclusies

vast te stellen dat de Republiek Polen, door niet de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten(1), althans door de Commissie niet van de vaststelling van deze bepalingen in kennis te stellen, de krachtens deze richtlijn op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen.

de Republiek Polen te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

De termijn voor omzetting van richtlijn 2004/39/EG in nationaal recht is op 31 januari 2007 verstreken.