Home

Zaak C-377/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte Suprema di Cassazione (Italië) op 18 augustus 2008 — EGN BV — Filiale Italiana/Agenzia delle Entrate

Zaak C-377/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte Suprema di Cassazione (Italië) op 18 augustus 2008 — EGN BV — Filiale Italiana/Agenzia delle Entrate

8.11.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 285/25


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte Suprema di Cassazione (Italië) op 18 augustus 2008 — EGN BV — Filiale Italiana/Agenzia delle Entrate

(Zaak C-377/08)

(2008/C 285/41)

Procestaal: Italiaans

Verwijzende rechter

Corte Suprema di Cassazione

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: EGN BV — Filiale Italiana

Verwerende partij: Agenzia delle Entrate

Prejudiciële vraag

Is de verrichter van telecommunicatiediensten tussen subjecten die in verschillende lidstaten van de Gemeenschap zijn gevestigd, waarbij de ontvanger belasting over de toegevoegde waarde dient te betalen, op grond van artikel, 17, lid 3, sub a, van richtlijn 77/388/EEG(1) van de Raad van 17 mei 1977 gerechtigd tot aftrek van de belasting over de verwerving of de invoer van goederen die betrekking hebben op dergelijke handelingen, wanneer hij daartoe gerechtigd zou zijn indien dezelfde handelingen in het binnenland waren verricht?